title

بررسی ريسک فاکتورهای FTT در شيرخواران زير دو سال مراجعه کننده به شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمين از دی ماه 81 الی شهريور 82

براک, منوچهر and نعمتی, علی and عباسقلی زاده, ناطق and آذری نمین, لیلا (1382) بررسی ريسک فاکتورهای FTT در شيرخواران زير دو سال مراجعه کننده به شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمين از دی ماه 81 الی شهريور 82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
424kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB
[img] Text - final reserch project report
84kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه :FTT (Failure to Thrive) به رشد فيزيکی ناکافی يا ناتوانی در حفظ ميزان رشد مورد نظر در طول زمان اطلاق می شود. نارسايی رشد ( FTT ) به عنوان يکی از مشکلات بهداشتی ، تغذيه ای در کشورمان مطرح است و يک مشکل چند وجهی است که عوامل متعدد ارگانيک و غيرارگانيک در بروز آن دخيل هستند. اين مطالعه با هدف شناسايی ريسک فاکتورها و عوامل عمده و اساسی در FTT کودکان زير 2 سال که در معرض خطرناکترين گروه سنی برای اختلالات رشدی هستند، انجام شده است. روش تحقيق : اين بررسی يک مطالعه مورد- شاهدی است که بر روی 60 کودک زير دو سال مبتلا به FTT که تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی شهرستان نمين بودند، در سال 82-81 انجام شده است . گروه مورد ( FTT ) ريز صدک سوم منحنی رشد قرار داشتند يا سير نزولی از دو منحنی ماژور را در مدت کوتاهی داشته اند. گروه شاهد کودکان زير دو سال با منحنی رشد نرمال بودند که از نظر سن، جنس، تعداد و موقعيت جغرافيايی مشابه گروه مورد و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مشخصات دموگرافيک پدر و مادر، مشخصات کودک، مشخصات تغذيه ای و موارد ابتلای کودک به بيماری در قالب يک پرسشنامه در هر دو گروه مورد ارزيابی قرار گرفت و وزن ، قد و دور سر آنها اندازه گيری شد. نتايج حاصل از هر دو گروه توسط نرم افزار کامپيوتریSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها : از فاکتورهای مورد مطالعه بين تعداد افراد خانواده ، وضعيت اقتصادی خانواده ، شغل و تحصيلات مادر ، کم وزنی بدو تولد ، سابقه کم وزنی در ساير فرزندان ، سابقه عفونتهای تنفسی و گوارشی ، بيماری های شناخته شده طبی ، نوع تغذيه ارتباط معنی داری با FTT مشاهده شد.(05.P<0 ) ولی در مقايسه دو گروه مورد و شاهد از نظر رتبه تولد، دفعات تغذيه کمکی ، تغذيه مطابق ميل شيرخوار ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت. (05.P<0) نتايج : در اين بررسی مجموعه ای از عوامل ارگانيک و غيرارگانيک به عنوان شايعترين ريسک فاکتور FTT يک مشکل چند وجهی و مولتی فاکتوريال است و مجموعه ای از علل و عوامل در پيدايش اين مشکل بهداشتی نقش ايفا می کند.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :علی نعمتی
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :لیلا آذری نمین
Uncontrolled Keywords:نارسايی رشد - سوء تغذيه - ريسک فاکتور - شيرخواران زير دو سال
Subjects:WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
ID Code:192
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 11:02
Last Modified:28 May 1392 13:36

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...