title

بررسی ريسک فاکتورهای FTT در شيرخواران زير دو سال مراجعه کننده به شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمين از دی ماه 81 الی شهريور 82

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، آذری نمین, لیلا (1382) بررسی ريسک فاکتورهای FTT در شيرخواران زير دو سال مراجعه کننده به شبکه بهداشت و درمان شهرستان نمين از دی ماه 81 الی شهريور 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
424kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
84kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه :FTT (Failure to Thrive) به رشد فيزيکی ناکافی يا ناتوانی در حفظ ميزان رشد مورد نظر در طول زمان اطلاق می شود. نارسايی رشد ( FTT ) به عنوان يکی از مشکلات بهداشتی ، تغذيه ای در کشورمان مطرح است و يک مشکل چند وجهی است که عوامل متعدد ارگانيک و غيرارگانيک در بروز آن دخيل هستند. اين مطالعه با هدف شناسايی ريسک فاکتورها و عوامل عمده و اساسی در FTT کودکان زير 2 سال که در معرض خطرناکترين گروه سنی برای اختلالات رشدی هستند، انجام شده است. روش تحقيق : اين بررسی يک مطالعه مورد- شاهدی است که بر روی 60 کودک زير دو سال مبتلا به FTT که تحت پوشش شبکه بهداشتی درمانی شهرستان نمين بودند، در سال 82-81 انجام شده است . گروه مورد ( FTT ) ريز صدک سوم منحنی رشد قرار داشتند يا سير نزولی از دو منحنی ماژور را در مدت کوتاهی داشته اند. گروه شاهد کودکان زير دو سال با منحنی رشد نرمال بودند که از نظر سن، جنس، تعداد و موقعيت جغرافيايی مشابه گروه مورد و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. مشخصات دموگرافيک پدر و مادر، مشخصات کودک، مشخصات تغذيه ای و موارد ابتلای کودک به بيماری در قالب يک پرسشنامه در هر دو گروه مورد ارزيابی قرار گرفت و وزن ، قد و دور سر آنها اندازه گيری شد. نتايج حاصل از هر دو گروه توسط نرم افزار کامپيوتریSPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها : از فاکتورهای مورد مطالعه بين تعداد افراد خانواده ، وضعيت اقتصادی خانواده ، شغل و تحصيلات مادر ، کم وزنی بدو تولد ، سابقه کم وزنی در ساير فرزندان ، سابقه عفونتهای تنفسی و گوارشی ، بيماری های شناخته شده طبی ، نوع تغذيه ارتباط معنی داری با FTT مشاهده شد.(05.P<0 ) ولی در مقايسه دو گروه مورد و شاهد از نظر رتبه تولد، دفعات تغذيه کمکی ، تغذيه مطابق ميل شيرخوار ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت. (05.P<0) نتايج : در اين بررسی مجموعه ای از عوامل ارگانيک و غيرارگانيک به عنوان شايعترين ريسک فاکتور FTT يک مشکل چند وجهی و مولتی فاکتوريال است و مجموعه ای از علل و عوامل در پيدايش اين مشکل بهداشتی نقش ايفا می کند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :علی نعمتی
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :لیلا آذری نمین
کلیدواژه ها:نارسايی رشد - سوء تغذيه - ريسک فاکتور - شيرخواران زير دو سال
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش تغذیه
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :192
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 11:02
آخرین تغییر :28 مرداد 1392 13:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...