title

بررسی اپيدميولوژيک بيماری کالاآزاری در استان اردبيل در سال 80 و81

عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، منوچهری, شقایق (1382) بررسی اپيدميولوژيک بيماری کالاآزاری در استان اردبيل در سال 80 و81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
493kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
96kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به اينکه منطقه استان اردبيل بنا به گزارش های موجود در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی يکی از مناطق مهم کشور از نظر تعداد موارد مثبت ليشمانيا می باشد و از سوی ديگر با توجه به موارد مرگ و ميری که اين بيماری در طول چند سال داشته است بر آن شديم تا با انجام اين مطالعه ، ميزان شيوع بيماری و تعداد موارد مثبت آن را بر حسب سن ، جنس ، ماه ، محل سکونت ، شهرستان ، مخزن و تيتر DAT بدست آوريم. روش تحقيق : اين بررسی بصورت مطالعه توصيفی Retrospective بوده ، کليه پرونده های موجود موارد مثبت بيماری در مرکز بهداشت استان اردبيل در سالهای 80 و 81 جستجو گرديد و پرونده 206 بيمار کالاآزاری که تشخيص آنها قطعی بود جدا شد . ابتدا برای هر پرونده يک فرم اطلاعاتی تکميل شد و سپس اطلاعات بدست آمده با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS آناليز گرديد. نتايج : در اطلاعات جمع آوری شده ميزان شيوع بيماری در جنس مذکر ، 7/58% و در جنس مونث 3/41% بوده است شايعترين سن ابتلا ، سن 3 سال (36 ماه) و شايعترين ماه ابتلا ارديبهشت بوده است . از نظر مخزن بيماری ، سگ بيشترين شيوع را داشته ( 5/98%) و شهرستان مشگين شهر شايعترين منطقه آلودگی می باشد (42%) و از نظر تست DAT تيتر 12800/1 بالاترين تيتر (9/16%) و ازنظر سال شيوع بيماری ، سال 1380 بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است (1/63%) از 206 بيمار مورد مطالعه که تحت درمان قرار گرفته اند فقط در يک مورد عود بيماری مشاهده شده و بقيه با درمان بهبود يافته اند. با توجه به شيوع بالای بيماری کالاآزار در استان اردبيل و با توجه به اينکه مواردی از مرگ و مير نيز در اين استان گزارش شده است لازم است اقداماتی جهت شناسايی ، کشف به موقع بيماران ، درمان سريع آنها و همچنين قطع زنجيره انتقال در هر مرحله صورت گيرد .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهنام عرشی
استاد مشاور :علی مجیدپور
نگارنده :شقایق منوچهری
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0114
کلید واژه ها:کالاآزار - استان اردبيل - لشمانيوزاحشايی
موضوعات :WB پزشکی عملی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :196
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 11:28
آخرین تغییر :08 دی 1391 19:09

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...