title

بررسي وضعيت رواني اجتماعي دانش آموزان 16-6 سال شهر اردبيل

مظاهری, عفت and صادقیه اهری, سعید and پور عاشوری, هاجر (1387) بررسي وضعيت رواني اجتماعي دانش آموزان 16-6 سال شهر اردبيل. در: همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شبکه همکار شمال کشور, 9-10 شهریور1387 , اردبیل .

[img]
Preview
Text - Published Version
495kB

Persian Abstract

مقدمه : مطالعات نشان مي دهدكه مشكلات رواني اجتماعي12الي25% شيوع دارد و هزينه هاي بهداشتي درماني زيادي را به خود اختصاص مي دهدكه عدم درمان اين مشكلات و تداوم آن در طول زند گي محدوديت هاي جدي را در عملكرد روزانه فرد در آينده بوجود مي آورد. زمینه و هدف: اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت رواني اجتماعي دانش آموزان 6-16 سال شهر اردبيل در سال 1382 انجام شده است. مواد و روشها:اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي بودو در اين مطالعه از بين كليه دانش آموزان دوره دبستان و راهنمائي دختران و پسران شهر اردبيل به تعداد 380 نفر به روش خوشه اي طبقه بندي شده انتخاب و نمونه گيري از خوشه ها به صورت تصادفي انجام گرفت. ابزار گرد آوري داده ها در اين پژوهش چك ليست PSC(Pediatric Symptom Checklist) حاوي 35 سئوال و 5 سئوال نيز مربوط به مشخصات دموگرافيك دانش آموزان مورد بررسي بود. جهت بررسي داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نتايج با استفاده از آمار توصيفي به صورت جداول توزيع فراواني عددي و نسبي مطلق در 8 جدول عينا گزارش شده است. نتایج: نتايج نشان داد كه 5/51% دانش آموزان داراي سن 11-6 سال، 50% مذكر و 50% مونث بودند و بر اساس چك ليست PSC3/55% دانش آموزان داراي نمرات بالاي 27 بودند.به عبارت دیگر این دانش آموزان با توجه به نمره کسب شده دارای مشکلات روانی اجتماعی بودند. نتیجه گیری: همانطوري كه ساير مطالعات نيز نشان مي دهد چك ليست PSC جهت تشخيص زود هنگام مشكلات رواني اجتماعي مفيد است ولي با توجه به اينكه چك ليست به زبان امريكائي و هلندي آن در بررسي ها مورد استفاده قرار گرفته و نتايج نشان داده است كه كاربرد آن در ساير كشور ها نياز به بازنگري و تعديل دارد در مطالعه ما نيز نتايج اين ضرورت را نشان داد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عفت مظاهری
نویسنده مسئول :هاجر پور عاشوری
Uncontrolled Keywords:وضعیت روانی اجتماعی - دانش آموزان
Subjects:WA Public Health > Public Health Education WA.18
WA Public Health > Public Health Education WA.18

WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:1963
Deposited By: MS Effat Mazaheri
Deposited On:31 Jan 1390 09:53
Last Modified:08 Dec 1391 11:25

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...