title

بررسي وضعيت رواني اجتماعي دانش آموزان 16-6 سال شهر اردبيل

مظاهری, عفت ، صادقیه اهری, سعید ، پور عاشوری, هاجر (1387) بررسي وضعيت رواني اجتماعي دانش آموزان 16-6 سال شهر اردبيل. در: همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -دومین همایش علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی شبکه همکار شمال کشور, 9-10 شهریور1387 , اردبیل .

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
495kB

خلاصه فارسی

مقدمه : مطالعات نشان مي دهدكه مشكلات رواني اجتماعي12الي25% شيوع دارد و هزينه هاي بهداشتي درماني زيادي را به خود اختصاص مي دهدكه عدم درمان اين مشكلات و تداوم آن در طول زند گي محدوديت هاي جدي را در عملكرد روزانه فرد در آينده بوجود مي آورد. زمینه و هدف: اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت رواني اجتماعي دانش آموزان 6-16 سال شهر اردبيل در سال 1382 انجام شده است. مواد و روشها:اين مطالعه از نوع مطالعه توصيفي بودو در اين مطالعه از بين كليه دانش آموزان دوره دبستان و راهنمائي دختران و پسران شهر اردبيل به تعداد 380 نفر به روش خوشه اي طبقه بندي شده انتخاب و نمونه گيري از خوشه ها به صورت تصادفي انجام گرفت. ابزار گرد آوري داده ها در اين پژوهش چك ليست PSC(Pediatric Symptom Checklist) حاوي 35 سئوال و 5 سئوال نيز مربوط به مشخصات دموگرافيك دانش آموزان مورد بررسي بود. جهت بررسي داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نتايج با استفاده از آمار توصيفي به صورت جداول توزيع فراواني عددي و نسبي مطلق در 8 جدول عينا گزارش شده است. نتایج: نتايج نشان داد كه 5/51% دانش آموزان داراي سن 11-6 سال، 50% مذكر و 50% مونث بودند و بر اساس چك ليست PSC3/55% دانش آموزان داراي نمرات بالاي 27 بودند.به عبارت دیگر این دانش آموزان با توجه به نمره کسب شده دارای مشکلات روانی اجتماعی بودند. نتیجه گیری: همانطوري كه ساير مطالعات نيز نشان مي دهد چك ليست PSC جهت تشخيص زود هنگام مشكلات رواني اجتماعي مفيد است ولي با توجه به اينكه چك ليست به زبان امريكائي و هلندي آن در بررسي ها مورد استفاده قرار گرفته و نتايج نشان داده است كه كاربرد آن در ساير كشور ها نياز به بازنگري و تعديل دارد در مطالعه ما نيز نتايج اين ضرورت را نشان داد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :عفت مظاهری
نویسنده مسئول :هاجر پور عاشوری
کلید واژه ها:وضعیت روانی اجتماعی - دانش آموزان
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1963
ارائه شده توسط : خانم عفت مظاهری
ارائه شده در تاریخ :31 فروردین 1390 09:53
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 11:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...