title

بررسی وضعيت آموزش به بيماران قلبی در بيماران بستری در مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل 1382

مظاهری, عفت ، ایمانپور, سارا ، احمدزاده, الهام (1387) بررسی وضعيت آموزش به بيماران قلبی در بيماران بستری در مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل 1382. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل , شهریور1387 9-10, اردبیل .

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
415kB

خلاصه فارسی

مقدمه:يكي از مهمترين نيازهاي بيماران كسب مهارت و نگرش مناسب در خصوص بيماري و مراقبت است كه بايد انجام دهند. شواهد حا كي از آن است كه آموزش هاي مناسب و كافي به بيماران داده نمي شود. اين مطالعه به منظور بررسي وضعيت آموزش به بيماران قلبي در بيماران بستري در مرکز آمزشي در ماني بوعلي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال 1382 انجام شد. مواد وروشها: در اين مطالعه كليه بيماران مبتلا به بيماري انفاركتوس ميو كارد و آنژين صدري(380نفر) بستري در بخش قلب مرکز آموزشي در ماني بوعلي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل مورد پرسش قرار گرفتند روش نمونه گيري آسان مبتني بر هدف بود. نمونه گيري بيماران در زمان ترخيص در نوبت كاري صبح انجام گرفت. وضعيت آموزش به بيماران قلبي توسط پرسشنامه شامل 22 سئوال در مورد آگاهي بيماران قلبي بررسي شد.داده هاي پژوهش با استفاده از نرم افزار,SpSS از طريق آمار توصيفي تحليلي مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد كه ميزان آگاهي بيماران قلبي6/ 17% متوسط، 82% خوب بوده است و آزمون كاي دو نشان دادكه بين ميزان آگاهي و مدت بيماري، مدت بستري و آموزش به بيمار در بيمارستان ارتباط معني دار(0/05<P) وجود دا رد . نتيجه گيري: لذا با توجه به مطالعات انجام شده و نتايج اين بررسي اهميت آموزش به بيمار بيش از پيش مشخص مي شود و با توجه به گسترش وسايل ارتباط جمعي در آموزش افراد ازجمله بيماران لازم است از تجهيزات و تكنولوژي روز در امر آموزش به بيمار و خانواده هاي آنان استفاده شود تا آنان به مشاركت در امر مراقبت از خود تشويق شوند.



نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عفت مظاهری
کلید واژه ها:وضعيت آموزش – بيماران قلبي
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1965
ارائه شده توسط : خانم عفت مظاهری
ارائه شده در تاریخ :24 فروردین 1390 09:21
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 12:05

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...