title

بررسی رفتارهای دلبستگی والدین در اولین برخورد با نوزاد

محمدی, راحله ، مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه (1387) بررسی رفتارهای دلبستگی والدین در اولین برخورد با نوزاد. در: کنگره ملی سلامت خانواده, 4-6 دی ماه. 1387, تهران- مرکز همایش های بین المللی رازی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
861kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین نیازهای کودکان، نیاز عاطفی می باشد که از همان ساعات اولیه بعد از تولد باید برآورده شود. کودکان به دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی قبل از تولد وپس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت و محبت والدین خود هستند.لذا هدف از این پژوهش تعيين رفتارهاي دلبستگي والدین در اولين برخورد با نوزاد در یکی از بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد. روش تحقیق کار: پژوهش حاضر يك مطالعه توصيفي است که رفتارهای 66 زوج در اولین برخورد با نوزاد را مورد بررسی قرار داده است .نمونه گيري به شيوه در دسترس انجام گرفت. ابزار گردآوري برگه مشاهده رفتارهاي دلبستگي و فرم اطلاعات مشخصات فردي والدین و دوربین فیلمبرداری بود.اعتبار ابزار به شيوه اعتبار محتوي و پايايي برگه مشاهده به شيوه سنجش بين مشاهده گران با r=0.89 تاييد شد. از برخورد اولیه والدین با نوزاد در طول دیدارشان از طریق دوربین مدار بسته فیلمبرداری صورت گرفت و سپس اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد که در مادران میانگین رفتارهای مراقبتی بیشتر از میانگین رفتارهای مجاورتی و احساسی می باشد.ولی در پدران میانگین رفتارهای احساسی بیشتر از دو حیطه دیگر بود.هم چنین یافته ها نشان دادند که بین سن مادر، سن ازدواج، تحصیلات، رضایت از ازدواج و نوع زایمان مادر با رفتارهای دلبستگی ارتباط معنی داری وجود دارد. ولی بین مشخصات فردی پدر با رفتارهای دلبستگی هیچ رابطه معنی داری وجود نداشت.مقایسه میانگین رفتارهای پدر و مادر با یگدیگر نیز نشانگر وجود اختلاف معنی دار بین رفتارهای مجاورتی و مراقبتی می باشد. بیشترین رفتار در میان رفتارهای مراقبتی مادر شیر دادن (9/42) و در پدر مرتب کرد ن لباس (6/5) نوزاد می باشد. در بین رفتارهای مجاورتی در مادر بغل کردن نوزاد با میانگین 22.9 درصد و در پدر تماس بدنی (5/15 درصد) بیشترین میانگین را به خود اختصاص دادند. در میان رفتارهای احساسی نیز ، نگاه کردن به چهره در هر دو والد بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. بحث:با توجه به اهمیت و حساسیت اولین برخورد والدین با نوزاد با انجام این تحقیق اطلاعات جامع و دقیقی از رفتار دلبستگی والدین با نوزاد بلافاصله بعد از تولد بدست آمده است .که پیشنهاد می شود ، نظر به اینکه پرستاران و سایر اعضا گروه بهداشت و درمان نقش خیلی مهمی در ایجاد رابطه بین والدین با نوزاد دارند، باید والدین را تشویق به برقراری هر چه سریعتر این ارتباط نمایند و آنها را از مزایای ایجاد ارتباط عاطفی با نوزاد درساعات اولیه بعد از تولد آگاه سازند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :راحله محمدی
کلید واژه ها:دلبستگی ، والدین ، نوزاد ، ارتباط اولیه
موضوعات :WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :1967
ارائه شده توسط : خانم راحله محمدی
ارائه شده در تاریخ :06 بهمن 1389 07:48
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...