title

بررسی ميزان دانش تخصصی کارورزان نسبت به کنترل بيماری های اسهالی

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، جوان مجیدی, شیرین (1382) بررسی ميزان دانش تخصصی کارورزان نسبت به کنترل بيماری های اسهالی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
593kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
123kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به اينکه بيماريهای اسهالی يکی از علل مهم تاخير رشد جسمی و مرگ زودرس کودکان زير پنج سال محسوب می شود و نظر به اينکه تشخيص و درمان به موقع اين بيماری و پيشگيری می تواند مرگ و مير و عوارض ناشی از آن را به حداقل برساند اهميت بررسی سطح آگاهی و پيشنهاد برنامه هايی برای بالا بردن سطح آگاهی کسانی که بيشترين نقش را در اين زمينه خواهند داشت بيشتر از پيش پر اهميت جلوه می نمايد. همچنين با بالا بردن اطلاعات و آگاهيهای پزشکان آينده از تشخيص و درمان و پيشگيری از بيماريهای اسهالی علاوه بر کاهش مرگ و مير اطفال از صرف هزينه های بيشتر در مراحل پيشرفته اين بيماريها جلوگيری بعمل آورد . اين تحقيق به بررسی ميزان دانش تخصصی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل نسبت به برنامه کنترل بيماريهای اسهالی می پردازد که به منظور اخذ دکترای پزشکی تدوين شده است . اهداف پژوهش : اهداف پژوهش عبارت بود از تعيين ميزان دانش تخصصی کارورزان اطفال ، بهداشت و کارگاه کنترل بيماريهای اسهالی(CDD) نسبت به برنامه کنترل بيماريهای اسهالی. روش تحقيق : ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که در بين کارورزان دانشگاه علوم پزشکی توزيع شد و پس از تکميل پرسشنامه توسط آنها اقلام داده ها توسط نرم افزار رايانه ای SPSS گرديد. نتايج : نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل بطور خلاصه به شرح زير می باشد. سطح آگاهی کارورزانی که حداقل يکی از دوره های کارورزی اطفال ، کارورزی بهداشت و کارگاه CDD را گذرانده اند بيشتر از کارورزانی است که هيچکدام از اين دوره ها را طی ننموده اند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علیرضا پوستی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
نگارنده :شیرین جوان مجیدی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0107
کلید واژه ها:دانش تخصصی - کارورزان - اسهال - کنترل بيماريهای اسهالی
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :199
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 11:51
آخرین تغییر :08 دی 1391 21:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...