title

بررسی ميزان مصرف بی رويه آنتی بيوتيک در گاستروانتريت در بيماران بستری شده در بيمارستان علی اصغر (ع) اردبيل در نيمه اول سال 1381

پوستی, علیرضا and میرزا رحیمی, مهرداد and مظاهر, مرضیه (1382) بررسی ميزان مصرف بی رويه آنتی بيوتيک در گاستروانتريت در بيماران بستری شده در بيمارستان علی اصغر (ع) اردبيل در نيمه اول سال 1381. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] Text - final reserch project report
874kB
[img] Text - final reserch project report
152kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : پيشگيری و کنترل بيماريهای اسهالی يکی از اولويتهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است . اين تحقيق به بررسی ميزان مصرفی بی رويه آنتی بيوتيک در بيماران بستری با تشخيص G.E در بيمارستان اطفال علی اصغر (ع) در نيمه اول سال 1381 می پردازد. هدف از اين تحقيق کاهش ميزان موارد بستری و کاهش ميزان مصرفی بی رويه آنتی بيوتيک در بيماران مبتلا به G.E با توجه به نتايج بدست آمده می باشد. روش تحقيق : مطالعه انجام شده از نوع توصيفی و Retrospective بود و پردازش آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته که با تکوين و تشکيل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از روی پرونده بيماران بستری با معيار قرار گرفتن يکسری پارامترهای مختلف اعم از سن ، جنس ، سطح هوشياری و تب و نوع اسهال ( خونی ، آبکی ، چرب ) و S/E و S/C ميزان مصرف بی رويه آنتی بيوتيک در رابطه با علائم بالينی و پاراکلينيک بررسی شد. نتايج : در اين بررسی بيشترين ميزان ابتلا مربوط به جنس مذکر (3/57%) بوده و در جنس مونث ميزان ابتلا 7/47% بوده است و نسبت M\F در حدود 34/1% بود. - بيشترين ميزان ابتلا در سنين کمتر از 2 سالگی ( 8/68% ) بوده است . - از نظر تب 58/64% تب دار و 41/35% بدون تب بوده اند. - از نظر سطح هوشياری 7/92% هوشيار ، 3/6% لتارژيک و 1% در حالت شوک هيپوولميک بوده اند. - از نظر ميزان WBC و RBC در S/E ، 87/21% هر دو مثبت ، 12/28% فقط WBC مثبت 2/5% فقط RBC مثبت و در 79/44% هر دو منفی بودند . - از نظر ميزان موارد S/E 1/2% مثبت ، 1/28% منفی و 8/69% ناشناخته بود . - از نظر ميزان مصرف آنتی بيوتيک بيشترين ميزان مربوط به آمپی سيلين 2/54% ، سفترياکسون 8/34% ، جنتامايسين 6/2% ، ناليديکسيک اسيد 9/1% ، کفلين 2/4% ، کوتريموکسازول 1/3% ، آميکاسين 1/2% ، مترونيدازول 1% و کلوگزاسيلين 1% بوده است . - در اين تحقيق در 3/55% از بيماران ميزان آنتی بيوتيک با يافته های بالينی و پاراکلينيکی تطابق نداشت. اين نتايج بهتر است به بيمارستانها و موسسات و متخصصين محترم اطفال و کارورزان اطلاع داده شود تا اقدامات لازم در جهت بهبود اين وضعيت و استفاده مناسب از آنتی بيوتيکها کاهش ميزان مصرف بی رويه آنتی بيوتيکها و به دنبال آن کاهش مقاومت دارويی و کاهش هزينه درمان انجام گيرد .Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علیرضا پوستی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
نگارنده :مرضیه مظاهر
Additional Information:شماره پایان نامه : 0118
Uncontrolled Keywords:اطفال - گاستروانتريت - آنتی بيوتيک
Subjects:QV pharmacology
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
ID Code:201
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:14 Jul 1388 12:09
Last Modified:08 Oct 1391 21:32

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...