title

وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

همايونفر, نسرین ، فولادی, نسرین ، رستم نژاد, معصومه ، درگاهی, رقیه ، صالحی عالی, حبیبه ، فتحي, سولماز (1389) وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 12 (3). ص.ص.46-51.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
2MB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف :آموزش بالینی فرایند پیچیده ای است که فرصتی را فراهم می نماید تا دانش تئوری به مهارتهای عملی تبدیل شود و در آن بستر مهارتهای بالینی دانشجویان شکل گیرد ضعف در این حیطه دانش آموختگانی با مهارتهای حرفه ای ضعیف و کاهش کار آمدی را بهمراه خواهد داشت . روش کار در یک مطالعه توصیفی که در نیمسال دوم 87-88 از کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری ومامایی به عمل آمد .تعداد 159 پرسشنامه که حاوی 33 سوال بود تکمیل گردید . داده ها با نرم افزار spss و به صورت توزیع فراوانی تجزیه و تحلیل شد. یافته ها : 3/67 درصد دانشجویان در رشته پرستاری و 7/32 درصد در رشته مامایی مشغول به تحصیل بودند .7/66 درص دانشجویان مرد با میانگین سنی +- 25/21 و1/93 درصد مجرد و9/6 متاهل می باشند. مهمترین نقاط قوت آموزش بالینی به ترتیب عبارت بودند از : انتظار حضور بموقع دانشجویان در محل کار آموزی توسط مربی ، بر گزاری کنفرانس های هفتگی برای افزایش توان علمی ، حضور بموقع مربی بالینی در محل کار آموزی ، صبر و حوصله مربی در هنگام کار آموزی ، حمایت مربی از دانشجو در محیط بالینی ،و ارائه اهداف درس در اولین روز کارآموزی و مهمترین نقاط ضعف شامل ، عدم وجود امکانات کافی رفاهی در واحد کارآموزی ، عدم تناسب تعداد دانشجو در بخش کارآموزی ، عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی در محیط بالینی ، عدم وجود قدرت تصمیم گیری دانشجو در مراقبت از بیمار ،عدم ایجاد انگیزه کافی محیط آموزشی برای اشتغال به حرفه در آینده دانشجویان . نتیجه گیری : مداخلاتی از قبیل بهبود امکانات رفاهی ، کاهش تعداد دانشجویان در بخش ،استفاده از وسایل کمک آموزشی و ایجاد انگیزه جهت ارتقاء دانش و مهارت بالینی در دانشجویان از مواردی است که می تواند منجر به بهبود کیفیت آموزشی گردد.

عنوان انگليسي

clinical education status from nursing and Midwifery students viewpoint in ardebil university of medical sciences


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین همايونفر
نویسنده مسئول :نسرین فولادی
کلید واژه ها:آموزش بالینی ، دانشجو ، پرستاری ،مامایی
کلید واژه ها (انگلیسی):clinical education , student , nursing , midwifery
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2012
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :11 بهمن 1389 09:59
آخرین تغییر :21 مرداد 1392 11:24

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...