title

بررسي ميزان مواجهه با سر و صدا و افت آستانه شنوايي كارگران كارگاههاي در و پنجره سازي اردبيل

حضرتی, صادق ، قضايي, صمد ، خوانین, علی (1378) بررسي ميزان مواجهه با سر و صدا و افت آستانه شنوايي كارگران كارگاههاي در و پنجره سازي اردبيل. در: اولين كنگره صدا, 1376, تهران، بيمارستان امام خميني.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
137kB

خلاصه فارسی

به منظور بررسي ميزان مواجهه كارگران كارگاههاي دروپنجره سازي شهر اردبيل و وضعيت شنوايي آنان، تعداد 80 نفر از شاغلين كارگاهها به عنوان گروه مطالعه و 80 نفر از متصديان ساير صنوف كه از نظر سن همسان شده بودند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند.بررسي صدا با استفاده از دزيمتر CEL-281 و ارزيابي شنوايي توسط اوديومتر كلينيكال OB-822 پس از كاليبراسيون و مطابق روشهاي استاندارد انجام گرفت.براي هر فرد پرسشنامه خودساخته محققين تكميل و با استفاده از نرم افزار EPI6 و SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.متوسط سن گروه مطالعه 30.98 و گروه شاهد 32.33 سال و سابقه كار مورد 9.7 و شاهد 9.24 سال تعيين گرديد. ميانگين دوز صداي دريافتي گروه مطالعه 166% بود و آهنگران بيش از آلومينيوم كاران در معرض سروصدا قرار داشتند. در گروه مطالعه ارتباط آماري معني داري بين ميزان دوز صدا و ستانه شنوايي در فركانسهاي 0.5، 1،2،3، 4 و 8 كيلوهرتز مشاهده گرديد. آستانه شنوايي گوش راست و چپ در هردو گروه اختلاف معني داري نداشتند. آستانه شنوايي گروه مطاله در تمامي فركانسها بطور معني داري كمتر از گروه شاهد بود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :صادق حضرتی
کلید واژه ها:سروصدا، كارگاههاي كوچك، كري شغلي، اردبيل
کلید واژه ها (انگلیسی):Noise, Small indsuties, occupational hearing loss, Ardabil
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 400 بهداشت حرفه ای
WA بهداشت عمومي > WA 400 بهداشت حرفه ای
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :2019
ارائه شده توسط : دکتر صادق حضرتی
ارائه شده در تاریخ :09 بهمن 1390 08:38
آخرین تغییر :07 مهر 1393 04:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...