title

بررسی تطبيقی يافته های سونوگرافيک سيستم ادراری در مقايسه با علائم کلينيکی در 61 مورد بيماران DM مراجعه کننده به مرکز ديابت بيمارستان بوعلی

اناری, حسن ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، علیزاده اجیرلو, محرم (1382) بررسی تطبيقی يافته های سونوگرافيک سيستم ادراری در مقايسه با علائم کلينيکی در 61 مورد بيماران DM مراجعه کننده به مرکز ديابت بيمارستان بوعلی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
781kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
109kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

DM شايعترين علت کوری ESRD که نياز به دياليز و پيوند کليه دارد شايعترين علت آمپوتاسيون اندام می باشد بنابر اين ضروری به نظر می رسد که راهکاری را برای جلوگيری از عوارض آن بويژه بيماری کليوی ديابتی يا نفروديابتی يافت ، اولتراسونوگرافی وسيله ای سريع ، آسان ، غيرتهاجمی با قابليت های مختلف است که می تواند در شناسايی بموقع عارضه درگيری سيستم ادراری مفيد باشد هدف اين است که دريابيم سونوگرافی تا چه حدی در تعيين بموقع درگيری سيستم ادراری ارزش دارد و يافته های سونوگرافی را با يافته های آزمايشگاهی مقايسه کنيم. روش تحقيق : در اين مطالعه مقطعی گذشته نگر ، تعداد 61 نفر از بيماران شناخته شدهDM را که بطور تصادفی از بين مراجعين به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلی مراجعه کرده بودند انتخاب گرديدند و اطلاعات از طريق پرسشنامه چهره به چهره در زمينه اطلاعاتی شخصی و هيستوری بيماری يافته های آزمايشگاهی و سونوگرافی با انجام تست سونوگرافی اخذ گرديد وپس از جمع آوری و کد بندی وارد برنامه کامپيوتری SPSS شده و نتايج با استفاده از آمار تحليلی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت نتايج : 5/65% زن ، 7/37% بين گروه سنی 30 الی 39 و 6/83% بالای 40 سال 2/85% مبتلا بهDM II ، 2/45% افراد به مدت بيش از 10 سال مبتلا بودند 8/91% دارای عوارض ديابت ، 2/85% 1FBS ، 8/22-9/27 BUN-Cr بالا ، 7/55% پروتئينوری مثبت ، نتايج علائم سونوگرافيک که هدف اصلی ما بود : 2/8% دچار هيدرونفروز ، 6/6% حدود کليه غير يکنواخت 7/78% سايز کليه نرمال ، 2/8% سايز کليه بالا ( نفرومگالی ) ، 2/13% سايز کليه پايين ، اکوژنيسيته پارانشيمی 9/45% افزايش ، ضخامت جدار مثانه و 8/14% دارای رزيدو ادراری مثبت داشتند همچنين بين اکوژنيسيته پارانشيمی کليه و BUN ارتباط معنی داری وجود دارد (0.05> P) نتيجه گيری: يافته های بسيار واضحی در مورد سونوگرافی کليه و مثانه بدست آمد که نشانگر اين است سونوگرافی وسيله بسيار مفيدی برای ارزيابی درگيری سيستم ادراری DM می باشد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن اناری
استاد مشاور :منوچهر ایرانپرور
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :محرم علیزاده اجیرلو
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0117
کلید واژه ها:اولتراسونوگرافی - نفروپاتی ديابتی - مثانه ديابتی
موضوعات :WJ سیستم ادراری
WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه رادیولوژی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :202
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 12:19
آخرین تغییر :08 دی 1391 19:39

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...