title

بررسی نتايج موارد آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيد در کلينيک تخصصی در دوره دو ساله گذشته از مهر 79 الی 81

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، سهرابی, شبنم (1382) بررسی نتايج موارد آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيد در کلينيک تخصصی در دوره دو ساله گذشته از مهر 79 الی 81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
713kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
110kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ندولهای قابل لمس تيروئيد تقريبا در 5 درصد بالغين يافت می شوند با توجه به شيوع بالای اين حالت تشخيص و نحوه ارزيابی آنها برای پزشکان اهميت دارد هدف اصلی ارزيابی ندولهای تيروئيد انجام يک روش کم هزينه برای تشخيص گروه کوچکی از بيماران است که ضايعه بدخيم دارند. برای تشخيص آسان و مقرون به صرفه است با توجه به اين نکته که گره ها آسپيراسيون سوزنی (FNAB) به عنوان اولين روش تشخيصی آسان و مقرون به صرفه با توجه به اين نکته که گره های تيروئيد در مناطق بومی به دليل احتمال بدخيمی اهميت دارند تصميم گرفتيم تا نتايج پاتولوژيک بدست آمده از آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيدی انجام گرفته از اول مهرماه سال 79 تا اول مهر سال 1381 در کلينيک تخصصی بررسی کنيم . اين مطالعه از نوع توصيفی مقطعی بود روش جمع آوری اطلاعات با تکميل پرسشنامه از پرونده های اين بيماران انجام شد. نتايج جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزيه و تحليل شدند. در اين مطالعه 145 بيمار 113 نفر زن ( 78% ) و 32 نفر مرد ( 22% ) که با ندول تيروئيدی تحت آسپيراسيون قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند که بيشتر بيماران در محدوده سنی 40-30 سال بودند ( 5/36% ). FNAB 115 بيمار ( 4/79% ) خوش خيم ( گواتر ندولر ، کيست کلوئيدال ، آدنوم فوليکولر ، تيروئيديت ) گزارش شد ، که از اين ميان 102 نفر ( 6/70%) گواتر ندولر داشتنـد 16 بيمار (11%) FNAB مشکوک داشتند و در 8 بيمار (5/5%) FNAB ناکافی بوده است . در يک مـورد (7/0%) کارسينوم فوليکولری و در 5 مورد (4/3%) کارسينوم پاپيلری بود. نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان داد که اکثر ندولهای بررسی شده با FNAB خوش خيم بودند و فقط درصد کمی از آنها بدخيم می باشند و اغلب کارسينومهای بدخيم ، کارسينوم پاپيلری می باشند درصد ندولهای بدخيم در مردان 2/6% بود در مقايسه با ميزان بدخيمی در زنان که 5/3% بوده بطوريکه نسبت بدخيمی در مردان نسبت به زنان 8/1 بوده است .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر ایرانپرور
استاد مشاور :عباس یزدانبد
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :شبنم سهرابی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0120
کلید واژه ها:FNAB - ندولهای تيروئيدی - کارسينوم تيروئيدی
موضوعات :WK سیستم غدد
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :203
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :14 مهر 1388 12:24
آخرین تغییر :08 دی 1391 21:48

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...