title

تعيين ميزان شيوع اکسيور در کودکان مهد کودکهای شهر اردبيل در سال 82- 1381

دریانی, احمد ، اتحاد, غلامحسین ، آبیار, بهزاد (1382) تعيين ميزان شيوع اکسيور در کودکان مهد کودکهای شهر اردبيل در سال 82- 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
75kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
503kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: اکسيور از مهمترين نماتدهای دستگاه گوارش بوده و دارای انتشار جهانی است و بيش از 200 ميليون نفر در دنيا به اين کرم آلوده هستند. در ايران شيوع آن را از 25 تا 92% گزارش کرده اند آلودگی به اين انگل معمولا در بين افراد خانواده های پرجمعيت و مراکز نگهداری کودکان از جمله مهد کودکها بسيار زياد است . هدف از اين تحقيق تعيين ميزان شيوع آلودگی اکسيور در کودکان مهد کودکهای شهر اردبيل بود. روش تحقيق : اين بررسی توصيفی – مقطعی بر روی 400 کودک از 10 مهد کودک شهر اردبيل با استفاده از روش نوار چسب اسکاچ در سال 1382-1381 انجام شد. برای هر کودک پرسشنامه ای حاوی سوالاتی در زمينه های مختلف فردی و بهداشتی و نشانه های بيماری تکميل گرديد و نتايج با روش آماری X2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج : 3/18% افراد آلوده به اکسيور بودند گروه سنی 5-4 ساله بالاترين ميزان آلودگی (9/21%) و گروه سنی 2-1 سال کمترين ميزان آلودگی را دارا می باشند شيوع اکسيور در فرزندان مادران بی سواد 5/45% بوده در حالی که ميزان آن در فرزندان مادران تحصيل کرده 2/12% بود. (05/0>p). لذا ارائه آموزش بهداشت بويژه به والدين بی سواد و يا سطح تحصيلات پايين جهت جلوگيری از ابتلا به اين انگل لازم و ضروری بنظر ميرسدنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :احمد دریانی
استاد مشاور :غلامحسین اتحاد
نگارنده :بهزاد آبیار
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0132
کلید واژه ها:انگل - کودکان - مهد کودک - اکسيور
موضوعات :WI سیستم گوارشی
WS بیماریهای کودکان
QX انگل شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش انگل شناسی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :205
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 04:56
آخرین تغییر :08 دی 1391 22:41

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...