title

دانستني هايي در باره سرطان پروستات

حمیدزاده اربابی, یوسف ، ستوده, محمد حسین (1389) دانستني هايي در باره سرطان پروستات. گاهنامه علمی پژوهشی و فرهنگی اجتماعی نسیم دانش ــ پیش شم (1). ص.ص.31-34.

[img]
پیش نمایش
PDF - نسخه چاپ شده
237kB

خلاصه فارسی

پروستات چيست و چه وظيفه اي دارد؟ پروستات غده اي از دستگاه تناسلي مردانه است که در جلوی راست روده و در قاعده مثانه در مجاورت اندام جنسي قرار دارد. پروستات بخشي از پيشابراه را احاطه ميکند که به آن پيشابراه پروستاتي ميگويند. پيشابراه پروستاتي به اسفنکتر خارجي پيشابراهي منتهي ميشود که وظيفه کنترل ارادي جريان ادرار را دارد و با انقباض آن جريان ادرار قطع ميگردد. شکل و اندازه پروستات در يک مرد بالغ مانند يک گردوي بزرگ است؛ حدود بيست تا سي گرم وزن دارد. غده پروستات همانند غدد ديگر از خود ترشحاتي توليد ميکند و يک غده جنسي محسوب ميشود و وظيفه اصلي آن در زندگي انسان، مشارکت در توليد مثل جنسي است. غدد کوچک فراواني داخل پروستات وجود دارند که تقريباً بطور مداوم مايع مني ترشح و در خود ذخيره ميکند. در واقع، 90 درصد از مني شيري رنگي را که در اوج لذت جنسي انزال ميشود پروستات ميسازد و تقريباً در همان زماني که بيضه هاي يک پسر توانايي توليد اسپرم را کسب ميکنند، غده پروستات هم به اندازه کافي براي توليد مايع مني که نقش حمايت اسپرم را خواهد داشت، تمايز مي يابد. در اوج لذت جنسي اسپرم هاي توليد شده توسط بيضه ها از طريق مجراي وابران در پيشابراه پروستاتي وارد شده و در مايعي که توسط کيسه هاي منوي ترشح شده، شناور ميشود. در همين زمان، ماهيچه پروستات منقبض ميشود و ترشحات پروستات را به داخل پيشابراه پروستاتي مي ريزد و اين مايع از طريق مجراي ادرار انزال ميگردد.

عنوان انگليسي

Some knowledge about prostate cancer


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:دانستنی ها ، سرطان پروستات
کلید واژه ها (انگلیسی):knowledge about - prostate cancer
موضوعات :WJ سیستم ادراری
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :2069
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :19 اردبهشت 1390 13:08
آخرین تغییر :07 شهریور 1391 08:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...