title

بررسی اپيدميولوژيک توده های گردنی جراحی شده در بيمارستان فاطمی شهرستان اردبيل از مهر ماه 81 تا خرداد ماه 82

ستوده, محمد باقر and پورفرزان, ایرج and پیرزاده, اکبر and فکری نوده, عسگر (1382) بررسی اپيدميولوژيک توده های گردنی جراحی شده در بيمارستان فاطمی شهرستان اردبيل از مهر ماه 81 تا خرداد ماه 82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] Text
384kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : توده های گردنی به هر گونه تورم يا بزرگ شدگی ساختمانهای موجود در ناحيه ما بين فک تحتانی و کلاويکول اطلاق می شود که منشا آنها ممکن است چربی زير جلدی ، ساختمانهای عروقی ، عصبی يا بزاقی باشد توده های ديگری نيز در اثر توسعه تومورهای اوليه پديد می آيند ( آدنوپاتی گردنی ) که عمدتا در تومورهای قسمت فوقانی دستگاه تنقس – گوارش ديده می شود در 5% موارد تومورهای متاستاتيک گردنی ، محل اوليه از نظر بالينی نامشخص است بسياری از توده های گردنی در کودکان خوش خيم هستند تقريبا 50% کودکان زير 2 سال دارای عقده های لنفاوی قابل لمس در گردن می باشند بيش از 25% تومورهای کودکان در ناحيه سروگردن يافت می شوند و در حدود 2% از اين تومورها بدخيم می باشند. در بچه ها علل التهابی توده های گردنی شايعتر از علل ديگر می باشد و بعد از آن علل، مادرزادی قرار دارند علل نئوپلاستيک کمتر ديده می شوند ولی در بالغين هر توده گردنی بايد به حساب بدخيمی گذاشته شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. در بروز کانسرهای ناحيه گردن مصرف سيگار ، الکل و نيز سابقه تشعشع موثر می باشند در ايالات متحده کانسرهای سروگردن 2/3% از موارد جديد کانسر و 2/2% از مرگهای ناشی از کانسر را به خود اختصاص می دهد . بيماری در کشورهای در حال توسعه شايعتر می باشد و انسيدانس سالانه آن در سراسر جهان بيش از 500 هزار مورد می باشد. ميزان بروز کانسرهای سروگردن با افزايش سن بيشتر می شود و اغلب بيماران بيش از 50 سال سن دارند. روش کار در اين طرح تحقيقی بررسی توصيفی و آينده نگر تومورهای ناحيه گردنی در بيماران جراحی شده در بيمارستان فاطمی اردبيل در طی 9 ماه می باشد. جهت اين امر ، پرسشنامه ای حاوی 20 سوال کليوی و نيز مشخصات کامل فردی بيماران تهيه گرديد و در مورد 30 نفر از بيماران که بدليل توده يا تومورهای گردنی تحت عمل جراحی قرارگرفته اند اطلاعات و مطالب مورد نياز در قالب اين پرسشنامه تکميل گرديد و ادامه تحقيقات با توجه به مطالب و آمار و ارقام اخذ شده از پرسشنامه انجام گرفت طبق نتايج به لحاظ جنسيت 3/63% بيماران را مرد و 7/36% را زن تشکيل می دهد برحسب شغل مشاغل کشاورزی و دامداری 3/23% و زنان خانه دار 3/23% موارد را تشکيل می دهد بر اساس سابقه کار در زير آفتاب 3/33% موارد مثبت بودند به لحاظ مصرف سيگار حدود 3/53% سابقه مصرف سيگار را دارند. که از اين موارد 7/93% موارد بيماران سابقه بيش از 10 سال سيگار را می دهند، در بين ضايعات مختلف ( خوش خيم يا بد خيم ) ليپوم 30% بيماران و متاستازها ( بجز سل ) 20% را به خود اختصاص می دهند که بالاترين شيوع را شامل می شوند برحسب محل توده ها90% توده ها يکطرفه ، 10% موارد دو طرفه بودند. از بين توده های گردنی، 3/73% توده ها اوليه و 7/26% موارد متاستاتيک بودند. از نظر سنی بيشترين شيوع را افراد بالای 50 سال به خود اختصاص می دهد.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :محمد باقر ستوده
استاد مشاور :ایرج پورفرزان
استاد مشاور :اکبر پیرزاده
نگارنده :عسگر فکری نوده
Additional Information:شماره پایان نامه : 0123
Uncontrolled Keywords:توده های گردنی - بدخيم - خوش خيم - سيگار - تومور
Subjects:WO Surgery
WV Otolaryngology
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Surgery
ID Code:208
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:15 Jul 1388 05:34
Last Modified:16 Feb 1393 13:29

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...