title

بررسی چربيهای سرم (کلسترول تام ، تری گليسريد، HDL کلسترول،LDL کلسترول) در روز اول بستری در 100 بيمار با سکته قلبی حاد در CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 1381

حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، سبزی وند, بابک (1382) بررسی چربيهای سرم (کلسترول تام ، تری گليسريد، HDL کلسترول،LDL کلسترول) در روز اول بستری در 100 بيمار با سکته قلبی حاد در CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
127kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

325kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ميزان مرگ و مير انفارکتوس حاد ميوکارد حدود 30% است که بيش از نصف آن قبل از رسيدن بيمار به بيمارستان روی می دهد . تقريبا يک نفر از هر 25 بيمار ی که پس از بستری شدن اوليه زنده می مانند در سال اول پس از AMI می ميرد. شايعترين علت آن ايسکمی ميوکارد در اثر بيماری آترواسکلروتيک عروق اپی کاردی کرونر می باشد. از علل مهم آترواسکلروز اختلالات چربيها ی سرم می باشد . بطوری که بيش از نيمی از موارد بيماری رگهای کرونر در کشورهای صنعتی به اختلالات ليپيـد خون مربوط می شود . بررسی چربيهای سـرم ( کلسترول تام ، تری گليسريد ،HDL کلسترول LDL کلسترول ) در روز اول بستری در 100 بيمار با سکته قلبی حاد در CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 1381. روش تحقيق: در اين مطالعه از 100 بيمار بستری شده با تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد که بيماری آنها با علايم بالينی ، ECG و آنزيمهای قلبی تاييد شده بود پس از حداقل 8 ساعت ناشتا بودن چربيهای سرم ( کلسترول تام ، تری گليسريد ، HDL کلسترول، LDL کلسترول ) اندازه گيری شد. نتايج: از ميان 100 بيمار مورد بررسی 81 نفر مرد و 19 نفر زن بودند. ميانگين سنی مردان 66/59 سال ، زنان 47/63 سال و در کل 39/60 سال بود . ميانگين کلسترول تام در مردان mg/dl71/178، زنان mg/dl1/198 و کل 1mg/d4/182 بود که از اين تعداد 11/30% مردان ، 09/42% زنان و 33% کل ، کلسترول تام بالای محدوده طبيعی داشتند ميانگين HDL در مردان mg/dl28/35 ، زنان mg/dl68/39 و کل mg/dl12/36 بود که از اين تعداد 30/54% مردان ، 82/36% زنان و 51% کل HDL پايين محدوده طبيعی داشتند ميانگين LDL در مردان mg/dl07/121 ، زنان mg/dl 36/127 و کل mg/dl27/122 بود که از اين تعداد 76/35% مردان ، 34/47% زنان و 28% کل LDL بالای محدوده طبيعی داشتند ميانگين تری گليسيريد در مردان mg/dl09/126 ، زنان mg/dl64/136 و کل mg/dl16/128 بود که از اين تعداد 87/9% مردان ، 52/10% زنان و 10% کل تری گليسيريد بالای محدوده طبيعی داشتند .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :سید هاشم سزاوار
نگارنده :بابک سبزی وند
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0112
کلیدواژه ها:انفارکتوس حاد ميوکارد - کلسترول تام- تری گليسيريد - HDL کلسترول - LDL کلسترول
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :209
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 05:41
آخرین تغییر :08 دی 1391 22:24

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...