title

مقایسه تاثیرات درمانی فلوتامید خوراکی و داکسی سایکلین در اکنه متوسط خانمها

عدالتخواه, حسن and پورفرضی, فرهاد and اکبری قوچانی, مونا (1389) مقایسه تاثیرات درمانی فلوتامید خوراکی و داکسی سایکلین در اکنه متوسط خانمها. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (4). pp. 330-339. شاپا 1735-2452

[img]
Preview
Text - Published Version
554kB

Official URL: http://journals.arums.ac.ir/index.php/jarums/artic...

Persian Abstract

زمینه و هد ف : اکنه ولگاریس التهاب مزمن واحدهای پیلوسباسه بوده و در انواع شدید ان ممکن است منجر به اسکارهای قابل توجه پوست صورت ،تنه وعوارض روانی شود . انتی اندروژنها در اکنه خانمها میتواند یکی از درمانهای بسیار مناسب وموثر بوده و علاوه بر اکنه ، سایر مشکلات توام اندروژنیک را نیز درمان نماید و همچنین مقاومت داروئی و عود نیز در این داروها مطرح نمی باشد .هدف در این مطالعه مقایسه تاثیرات فلوتامید خوراکی و داکسی سایکلین در اکنه متوسط خانمهاست. مواد وروش ها : مطالعه حاضر ، یک کار ازمائی بالینی تصادفی شده و ارزیابی کور میبا شد. در این مطالعه شصت ودو نفر خانم مبتلا به اکنه متوسط در مطالعه شرکت کردند و به دو گروه تقسیم شدند . گروه اول روزانه با دویست وپنجاه میلی گرم فلوتا مید خوراکی ( گروه مورد ) ، و گروه دوم روزانه با صد میلی گرم داکسی سایکلین ( گروه شاهد ) ،و هر دو گروه روزانه دو بار با کلیندامایسین موضعی یک درصد تحت درمان قرار گرفتند .طول دوره درمان شش ماه بود. برای گروه فلوتامید قبل از شروع درمان و دو ماه پس از درمان تست های کبدی انجام گردید. ارزیابی بهبودی بیماران در انتهای هر دو ماه در طول دوره درمان انجام میشد و عوارض احتمالی داروها نیز ثبت میگردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اماری SPSS 16 انالیز شدند. نتایج: میانگین سنی بیماران دو گروه 55/3+- 27/19 بود . تفاوت میانگین سنی در دو گروه معنی دار نبود . کاهش ضایعات کومدونی در ناحیه صورت در گروه فلوتامید بهتر بود .(p<./01) کاهش در میانگین اندیکس شدت اکنه (ASI) در گروه فلوتامید بیشتر از گروه داکسی سایکلین بود و این اختلاف از نظر اماری معنی دار بود .(002/.> P) میانگین رضایتمندی از نتایج درمانی در گروه فلوتامید بیشتر از گروه داکسی سایکلین بود این اختلاف از نظر اماری معنی دار بود(001/.<p). تحمل داروها در هر دو گروه خوب بود و تست های کبدی در دو مورد افزایش خفیف در الکالین فسفاتاز را نشان داد ولی نیاز به قطع دارو نبود . نتیجه گیری : فلوتامید خوراکی در دوز 250 میلی گرم در روز موثرتر و بهتر از 100 میلی گرم داکسی سایکلین در روز بود. رضایتمندی بیماران از درمان در گروه فلوتامید بیشتر بود. عوارض داروئی در مطالعه حاضر در هر دو گروه ناچیز بود ولی برای استفاده از فلوتامید در درمان اکنه به ملاحظات ازمایشگاهی مناسبی در طول درمان نیاز می باشد.

Title

Comparison therapeutic effects of oral flutamide and doxycycline in moderate acne of females

English Abstract

Background & Objectives: Acne vulgaris is a chronic inflammation of pilosebaceous units.In sever forms it may leading significant face and trunk scarring,and psychological disabilities. Antiandrogens are one of suitable and effective remedies in female acne.Furthermore,they can treats, the other together androgenic problems. Also,there is no under consideration drug resistancy against androgens. The aim of this study is comparison of therapeutic effects of flutamide and doxycycline in moderate acne of females. Methods: This current study is a randomized and blind evaluation trial. 62 female patients participated at this study. They were divided in two group .(case and control group) Case group was received 250 mg flutamide per day , control group 100 mg doycycline per day. also both groups received together topical solution of clindamicin 1% twice daily.The length of study was six months. At first visit and the end of second month of therapy liver function tests were examined for case group patients. Evaluation of resolution in lesions was performed by another physician every two month of therapy and was recorded any probable side effects of drugs .Collected data were analysed with spss 16 soft war. Results: The mean(standard deviation)of age was 19/27 (3/55 )years. , but the diference was not found to be statistically significant in two group. Count of comdeons was found to be statistically decreasing trend overall (P<0.0001) and prominently for flutamide group on face comedons.(p<./01) Mean of ASI was found to be statistically decreasing trend overall and prominently for flutamide group(P<0.002). Mean of patients satisfaction was found to be statistically prominent for flutamide group(p<./001). Both medications well tolerated by participiants.Only two case in flutamide group had lightly elevated serum Alkalin phosphatase. Conclusion: 250 mg /day of flutamide was moer effective and better with regard to100 mg / day doxycycline. Satisfaction of participiants significantly in flutamide group were higher than doxycycline group.In both groups side effects of medication were insignificant, but using of flutamide in acne treatment needs laboratory considerations.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :حسن عدالتخواه
نویسنده :فرهاد پورفرضی
Uncontrolled Keywords:اکنه ولگاریس ، فلوتامید ، داکسی سایکلین
کلیدواژه ها (انگلیسی):Acne vulgaris , Flutamide , Doxycycline
Subjects:QV pharmacology
WR Dermatology
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:2092
Deposited By: Dr Hassan Edalatkhah
Deposited On:09 Dec 1389 11:20
Last Modified:15 Nov 1391 07:37

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...