title

بررسی ميزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی اردبيل از روشهای پيشگيری از بارداری

کهنمویی, فریبا ، مردی, افروز ، فاضلی, رویا (1381) بررسی ميزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی اردبيل از روشهای پيشگيری از بارداری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
104kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
513kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : افزايش بی رويه جمعيت يکی از بزرگترين معضلات بهداشتی اکثر کشورهای دنيا بخصوص کشورهای در حال توسعه می باشد که از طرفی باعث ايجاد مشکلات عديده ای در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سياسی ، فرهنگی ، بهداشتی و... شده و از طرفی سلامت مادران ، کودکان و جامعه را تهديد می نمايد . لذا لزوم اجرای برنامه های کنترل جمعيت و تنظيم خانواده بيش از پيش احساس می شود بخصوص که گروه کثيری از دانش آموزان دختر چه بسا پس از فراغت از تحصيل وارد زندگی مشترک شده و در صورت فقدان آگاهی و اطلاعات کافی در اين زمينه دچار مشکلات فراوانی می شوند. هدف ما از انجام اين پژوهش تعيين ميزان آگاهی دختران مقطع پيش دانشگاهی از روشهای پيشگيری از بارداری بود. روش تحقيق : به اين منظور تعداد 384 نفر از دانش آموزان مقطع پيش دانشگاهی اردبيل در سال تحصيلی 82-1381 را بطور تصادفی از بين 5 دبيرستان ناحيه يک و دو آموزشی انتخاب کرده و اطلاعات لازم از طريق مصاحبه با دانش آموزان و تکميل پرسشنامه ، جمع آوری شده و با روشهای آماری توصيفی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . نتايج : نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که ميانگين سن دانش آموزان 18 سال بوده که 87% آنها در کل اطلاعات خود را در مورد روشهای تنظيم خانواده ناکافی خوانده بودند. در بين روشهای تنظيم خانواده بيشترين آشنايی آنها با قرص های بارداری بود (2/69%). بيشترين منبع اطلاعات دانش آموزان را در اين مورد مطالعه کتاب ، مجله تشکيل می داد. (2/37%) و 43% بهترين روش را برای زوجهای جوان قرصهای ضد بارداری اعلام کرده اند و 3/33% مطمئن ترين روش را جراحی می دانستند و 5/18% وازکتومی را نسبت به توبکتومی ارجح دانسته اند. نتايج کلی حاکی از آن هستند که دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی نياز به آموزش و افزايش ميزان آگاهيهايشان در زمينه روشهای پيشگيری از بارداری دارند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فریبا کهنمویی
استاد مشاور :افروز مردی
نگارنده :رویا فاضلی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0149
کلیدواژه ها:آگاهی ، دانش آموزان ، روشهای تنظيم خانواده
موضوعات :WQ مامایی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :211
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 05:56
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...