title

بررسي ميزان شيوع و علل بارداريهاي ناخواسته در زنان باردار مراجعه كننـده به 5 پايگاه بهداشتي اردبيـل در نيمه اول سال 1381

کهنمویی, فریبا ، افشین مهر, ملینا (1381) بررسي ميزان شيوع و علل بارداريهاي ناخواسته در زنان باردار مراجعه كننـده به 5 پايگاه بهداشتي اردبيـل در نيمه اول سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
550kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: استفاده از روشهاي جلوگيري از بارداري سابقه اي دراز مدت دارد. با اين وجود امروزه در جامعه مدرن كنترل ارادي باروري اهميت بيشتري پيدا كرده است . كنترل موثر توليد مثل ، زنان را قادر مي سازد كه به اهداف ديگر خود به جز بچه دار شدن نيز دست يابند. در عين حال از ديدگاه گسترده تر ، رشد سريع جمعيت بشر بصورت تهديدي براي زندگي انسان در آمده است. بنابر اين هم از ديدگاه فردي و هم از ديدگاه جهاني ، بهداشت باروري مستلزم روشهايي كارآمد براي پيشگيري از بارداري مي باشد . اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مقطعي بوده كه در مورد 600 نفر از زنان باردار مراجعه كننده ، در طي نيمه اول سال 81 به 5 پايگاه بهداشتي از پايگاههاي شهرستان اردبيل انجام گرفته است. پايگاههاي بهداشتي بصورت راندوم انتخاب گرديدند و كليه زنان باردار مراجعه كننده در طي مقطع زماني فوق ، با روش مصاحبه مستقيم و پركردن پرسشنامه از نظر ميزان شيوع و علل بارداريهاي ناخواسته ، مورد بررسي قرار گرفتند . نتايج : نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه ميزان شيوع بارداريهاي ناخواسته، در ميان مادران باردار مورد مطالعه 8/30% بوده است و در عين حال 1/75% از اين بارداريهاي ناخواسته، با وجود استفاده از يكي از روشهاي پيشگيري از بارداري اتفاق افتاده است و عمدتا" به دليل به كارگيري روشهاي غير موثر يا عدم به كارگيري صحيح روش بوده است. بطوريكه 5/87% از مادران با حاملگي ناخواسته كه ضمن مصرف OCP باردار شده بودند، به دليل مصرف غير صحيح قرص دچار حاملگي شده بودند. از ديگر نتايج اين مطالعه ، وجود رابطه معني دار بين تعدادي از فاكتورهاي مورد بررسي و ميزان شيوع حاملگي هاي ناخواسته بود . اين فاكتورها شامل سن ، سواد مادران باردار و سواد همسران آنها بودند . در بررسي دلايل مختلف عدم استفاده از روشهاي پيشگيري از بارداري يا استفاده از روشهاي غير موثر ، مشخص گرديد كه نداشتن فرزند و كافي ندانستن تعداد فرزندان زنده قبلي ، دو دليل عمده ذكر شده از سوي مادران باردار براي مسئله فوق بوده است . با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه ، چنين بنظر مي رسد كه آموزش روشهاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت در ميان مادران و بويژه مادران با سطح تحصيلات پايين تر و خصوصا" آموزش نحوه استفاده صحيح از روشها و وسايل جلوگيري از بارداري ، از جمله موارد مهمي مي باشند كه بايد در جهت كاهش شيوع بارداريهاي ناخواسته و به دنبال آن كنترل جمعيت توجه كافي به آنها مبذول گرددنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فریبا کهنمویی
نگارنده :ملینا افشین مهر
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0103
کلید واژه ها:حاملگي ناخواسته - جلوگيري از حاملگي - سقط عمدي
موضوعات :WQ مامایی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
کد شناسایی :213
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 07:18
آخرین تغییر :09 دی 1391 12:06

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...