title

بررسي تابلوي ارجاعي بيماران به بيمارستانهاي اردبيـل توسط اورژانس 115 در سال 1380.

میرزا رحیمی, مهرداد ، رستم نژاد, معصومه ، امانی, فیروز ، باقری, اکبر (1381) بررسي تابلوي ارجاعي بيماران به بيمارستانهاي اردبيـل توسط اورژانس 115 در سال 1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
546kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بررسي به عمل آمده مطالعه اي است در خصوص 3495 پرونده موجود در بايگاني اورژانس توسط فوريتهاي پزشكي شهرستان اردبيل به مراكز درماني انتقال يافته اند كه از بين تعداد فوق 20% پرونده ها بطور تصادفي منظم ، از هر پنج پرونده يك پرونده ، از نظر تابلوي ارجاعي ، مقصد اعزام ، مدت زمان اعزام ، نتيجه اعزام ، سن ، جنس ، شيفت كاري و اقدامات انجام شده مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات بدست آمده به نرم افزار آماري SPSS آناليز شده و نتايج بصورت نمودارها و جداول تهيه شده است . نتايج : نتايج كلي بدست آمده در مطالعه حاضر عبارت بوده است از: بيشترين تابلوي ارجاعي بيماران را بيماريهاي داخلي تشكيل داده اند و همچنين بيشترين بيماران در طي شيفت شب اعزام شده اند و از نظر سني اكثريت بيماران بالاي 60 سال سن داشته اند و براساس ميانگين مدت زمان رسيدن به بالين بيمار 6/5 دقيقه بوده است . همچنين از نظر جنسي اكثريت بيماران را جنس مذكر تشكيل داده اند و مقايسه اي كه نسبت به استانهاي ديگر ( آذربايجان شرقي و تهران ) بعمل آمده ميانگين زمان رسيدن بر بالين بيمار در اين مطالعه كمتر از استانهاي فوق بوده استنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :معصومه رستم نژاد
استاد مشاور :فیروز امانی
نگارنده :اکبر باقری
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0108
کلید واژه ها:اورژانس – بيمار – فوريتهاي پزشكي
موضوعات :WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :214
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 07:29
آخرین تغییر :09 دی 1391 10:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...