title

بررسي و سنجـش ميـزان آگاهي عـوامل زايماني دراحيـاي نـوزاد

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، مقدم, روزبه (1381) بررسي و سنجـش ميـزان آگاهي عـوامل زايماني دراحيـاي نـوزاد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

3MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
408kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : پيش از آنکه در مورد جزئيات روند احياء بحث نماييم بايد بدانيم که چرا يک نوزاد تازه متولد شده نياز به احياءدارد. همچنين در مورد جنبه های پايه ای فيزيولوژی خفگی و ارتباط بين يک نوزاد بيحال و نوزاد مبتلا به خفگی بايد اطلاعاتی داشته باشيم. نوزادان بدلايل متفاوتی ممکن است بيحال باشند که می تواند منجر به ايجاد خفگی که شکل نهايی بی حالی نوزادان است، شود. نوزادان در هنگام تولد معمولا خوش بنيه بوده و تقريبا بلافاصله پس از بستن بند ناف تنفس خودبخودی را به همراه گريه آغاز می کنند، تعداد ضربان قلب بين 140-120 ضربه در دقيقه ثابت شده و سيانوز( کبودی ) مرکزی اوليه سريعا برطرف می گردد، اما تعدادی از نوزادان در هنگام تولد بيحال هستند بطوريکه تونيسيته عضلات آنها کم بوده و در تنفس های کافی اوليه مشکل دارنــد ممکن است مبتــلا به آپنـــه ( توقف تنفس ) باشند ويا تلاش تنفسی ناکافی برای برقراری تهويه مناسب داشته باشند. بنابر اين در جذب اکسيژن و دفع دی اکسيد کربن محدوديت ايجاد می شود. دلايل بيحالی هنگام تولد می تواند شامل موارد زير باشد: - خفگی داخل رحمی - نارس بودن - داروهايی که به مادر تجويز می شود و يا توسط مادر دريافت می گردد - بيماريهای عصبی - عضلانی مادرزادی - اختلالات مادرزادی - هيپوکسی( عدم اکسيژن رسانی کافی ) در هنگام زايمان بدون توجه و اهميت به علت زمينه ، بلافاصله پس از بستن ناف که تنها راه تامين اکسيژن جنين است نوزادانی که بيحال بوده و قادر به شروع تنفس خودبخودی کافی نباشند هيپوکسی در آنها افزايش يافته و بسرعت مبتلا به خفگی می شوند. يک احياء موفق منجر به شروع تنفس خودبخودی و ممانعت از هيپوکسی پيشرونده می شود. هدف از احياء فراهم نمودن تهويه ، اکسيژن رسانی و برون ده قلبی کافی است تا مطمئن شويم که اکسيژن کافی به مغز، قلب و ساير ارگانهای حياتی می رسد. روش تحقيق : مطالعه انجام شده ، يک مطالعه توصيفی و از نوع KAP ( سنجش دانش ، بينش و عملکرد) می باشد در اين مطالعه روش نمونه گيری بطريقه سرشماری بود که حجم نمونه های بدست آمده 100 نفر دانشجوی کارورزی ، 50 نفردانشجوی مامايی و 20 نفر فارغ التحصيل رشته مامايی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بودند. نتايج : - درصد قابل توجهی از کارورزان و دانشجويان مامايی در سطح بسيار پايينی از آگاهی و عملکرد در مورد احياء نوزاد قرار داشتند . - سطح آگاهی تئوری کارورزان و دانشجويان مامايی با گذراندن دوره های مختلف تحصيلی افزايش نسبی داشت واين افزايش در مقايسه با افزايش سطح مهارتهای عملی احياء نوزاد دراين گروههای مورد مطالعه به شکل قابل توجهی پايين بود. - بيشترين منابع اطلاعاتی کارورزان و دانشجويان مامايی برای فراگيری احياءنوزاد ، مطالعات شخصی وکسب تجربه در اتاق زايمان ذکر شد. - گذراندن دوره مخصوص احياء نوزاد ، مهارتهای عملی دانشجويان را در انجام مراحل مختلف احياء نوزاد بطور قابل توجهی افزايش می دهد. - اکثريت فارغ التحصيلان مامايی شاغل در سطح بالايی از آگاهی و عملکرد در مورد احياء نوزاد قرار داشتند. - درصد بسيار بالايی از فارغ التحصيلان مامايی شاغل ، هم از نظر تئوری و هم از نظر کارهای عملی در سطوح خوب و بسيار خوب قرار داشتند. - بيشترين منابع اطلاعاتی فارغ التحصيلان مامايی شاغل برای فراگيری احياء نوزاد ، مطالعات شخصی و کسب تجربه در اتاق زايمان و گذراندن دوره اختصاصی آموزش احياء نوزاد ذکر شدنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علیرضا پوستی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
نگارنده :روزبه مقدم
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0113
کلید واژه ها:احيای نوزاد - فارغ التحصيلان مامايی
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :216
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 07:43
آخرین تغییر :09 دی 1391 12:20

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...