title

ارتباط شاخص توده بدنی مادر پیش از بارداری با وزن نوزاد متولد شده در بیمارستان الزهرای رشت

کهنمویی, فریبا ، اسدزاده, فيروزه ، درگاهی, رقیه ، فانی, رخساره (1388) ارتباط شاخص توده بدنی مادر پیش از بارداری با وزن نوزاد متولد شده در بیمارستان الزهرای رشت. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی ــ 11 (2). ص.ص.64-70.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
119kB

خلاصه فارسی

زمينه وهدف : هدف از مراقبت های دوران بارداری این است که همه حاملگی ها به تولد نوزادی سالم منجر شود. شاخص توده بدنی قبل از بارداری مادر می تواند مستقل از میزان وزن گیری طی حاملگی روی وزن جنین تاثیر بگذاردواین مطالعه نیز در همین راستا صورت گرفته است. روش كار : اين پژوهش يك مطالعه توصيفي- تحلیلی است كه بر روي مادران باردارمراجعه کننده جهت زايمان به بيمارستان الزهرای رشت انجام واز ميان تمامی پرونده های موجود(1870)، 206 پرونده كامل انتخاب شد . وزن و قد مادر قبل از بارداري و ساير متغير ها از پرونده استخراج شد و شاخص توده بدنی مادر محاسبه گرديد و ارتباط بين متغيرها با نرم افزار spss،آنالیز Anovaوهمبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت . يافته ها : 5/16درصد مادران کمتر از 18 سال،2/75درصد 35-18سال داشته و2/77درصد شاخص بدنی نرمال،16درصد چاقی درجه یک و9/3درصد چاقی درجه 2و9/2درصد چاقی درجه 3 داشتندو پس از بررسي داده ها مشخص گرديد كه همبستگی مثبت بين مقدار شاخص توده بدنی مادران در پیش از بارداری و وزن نوزادان وجود دارد (p=0/001). نتيجه گيري : يافته هاي اين مطالعه اهميت اثر وزن پيش از بارداري را بر وزن هنگام تولد نوزاد نشان ميدهند ، لذا بر مداخله هاي تغذيه اي تاكيد مي گردد كه علاوه بر دوران بارداري، وضع تغذيه مادران را قبل از بارداري بهبود دهند .

عنوان انگليسي

Associated maternal BMI before pregnancy with birth weight born at the hospital in Rasht Alzahra

خلاصه انگلیسی

Background: The aim of prenatal care is that all pregnancies lead to a healthy baby. BMI before pregnancy could be independent of the rate of maternal weight gain during pregnancy on birth weight Bgzardvayn impact the study has been done in this regard. Methods: This descriptive study - the analysis on mothers Bardarmrajh visitors to the hospital for delivery Alzahra Rasht Vaz conducted among all existing records (1870), 206 complete records were selected. Maternal height and weight before pregnancy and other variables were extracted and maternal body mass index was calculated and the relationship between the variables with the software spss, Anova analysis solidarity was analyzed by Pearson. Results: 5 / 16 percent of mothers under 18, 2 / 75 per cent 35-18 years and 2 / 77 percent index physically normal, 16 percent obesity class and 9 / 3 percent of obesity grade 2 and 9 / 2 percent obesity grade 3 Dashtndv after analyzing the data it was shown that positive correlation between the amount of maternal BMI before pregnancy and birth weight is (p=0/001). Conclusion: The findings of the importance of weight before pregnancy on birth weight show, so the nutritional intervention is emphasized that in addition to pregnancy, maternal nutritional status before pregnancy to improve. Key words: maternal BMI before pregnancy, weight neonatal R

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریبا کهنمویی
نویسنده مسئول :فيروزه اسدزاده
کلید واژه ها:شاخص توده بدنی مادر پیش از بارداری ، وزن تولد نوزاد
کلید واژه ها (انگلیسی): maternal BMI before pregnancy , weight neonatal
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2166
ارائه شده توسط : خانم فیروزه اسدزاده منیر
ارائه شده در تاریخ :18 اسفند 1389 14:06
آخرین تغییر :01 تیر 1393 08:04

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...