title

بررسي ويژگيهاي اپيد ميولوژيك مننگوانسفاليت اوريوني به مدت يك سال از فروردين 80 لغايت فروردين 81 دربيمارستان حضرت علي اصغر(ع) اردبيـل

مشاغی, شهلا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، مردی, علی (1381) بررسي ويژگيهاي اپيد ميولوژيك مننگوانسفاليت اوريوني به مدت يك سال از فروردين 80 لغايت فروردين 81 دربيمارستان حضرت علي اصغر(ع) اردبيـل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
741kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: بيماری اوريون يکی از بيماريهای شايع دوران کودکی است که توسط ويروس اوريون که يک پاراميکسو ويروس بوده ايجاد می شود. انسان تنها ميزبان طبيعی شناخته شده برای آنست. در سالهای اخير ميزان بروز اين بيماری در کشورهای توسعه يافته بعلت انجام واکسيناسيون بشدت کاهش يافته است. مشخص ترين تظاهر اين بيماری، تورم غده پاروتيد می باشد که می تواند يکطرفه يا دوطرفه باشد. شروع بيماری با تب ، درد عضلانی ، سردرد و کسالت عمومی بوده بدنبال آن درد و تورم غده پاروتيد ايجاد می شود. بيماری اوريون دارای تعدادی عوارض می باشد که از جمله آنها می توان به مننگوانسفاليت ناشی از اوريون اشاره کرد. قبل از بکاربردن واکسيناسيون، اوريون يکی از شايعترين علل مننژيت آسپتيک بود از ساير عوارض بيماری می توان اورکيت اپيديدميت، پانکراتيت . بعضی عوارض نادر از جمله ميوکارديت ، تيروئيديت ، ماستيت و کری را نام برد. ما در اين تحقيق سعی کرده ايم که مننگوانسفاليت ناشی از اوريون را از لحاظ ويژگی های اپيدميولوژيک مورد بررسی قرار دهيم. جامعه آماری مورد مطالعه تمام 31 بيماری بودند که با تشخيص مننگوانسفاليت اوريونی در طول دوره مورد مطالعه ( اول فروردين 80 لغايت اول فروردين 81 ) در بيمارستان علی اصفر(ع) اردبيل بستری و تحت درمان قرار گرفته بودند. داده ها و اطلاعات مورد استفاده در اين پژوهش از شرح حال، معاينه فيزيکی و نتايج آزمايشات انجام شده برروی اين بيماران از جمله آناليز مايع مغزی- نخاعی ، تستهای سلولی و بيوشيميايی خون، حاصل شده است. براساس اين اطلاعات پرسشنامه ضميمه تکميل گرديده است. اطلاعات آماری مهمی که در اين تحقيق بدست آمده عبارتند از: در طی اين بررسی مشخص گرديد که در طی يکسال ( سال80 ) 31 کودک با تشخيص مننگوانسفاليت اوريونی در بيمارستان علی اصغر(ع) اردبيل بستری و تحت درمان قرار گرفته اند. از نظر شيوع جنسی ، 21 مورد 68% از بيماران پسر و 10 مورد 32% دختر بوده اند. از نظر گروههای سنی افراد مبتلا، بيشترين طيف سنی مربوط به سنين 10-6 سال با 19 نفر 61% بوده است . از نظر شيوع فصلی، در فصل بهار 58%، فصل زمستان 26%، فصل تابستان 13%و فصل پاييز 3% بوده است. از نظر يافته های حاصل از آناليز مايعCSF ، پلئوسيتوز در 23 مورد (71%) و افزايش پروتئين CSF در 7 مورد(23%) و کاهش قند CSFدر 7 مورد(23%) موارد يافت شده است. از نظر شيوع تظاهرات بالينی ، تب 87% ، استفراغ87% ، سردرد 71% ، دورگردنی 45% ، سرگيجه 19% ، گلودرد 13% ، آتاکسی 7% ، تشنج 3% بوده است. از نظر فاصله بروز علايم مننگوانسفاليت با تورم غده پاروتيد، 94% بيماران در هفته اول و 5% در هفته دوم پس از تورم غدد پاروتيد دچار علايم مننگوانسفاليت گرديده اند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهلا مشاغی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :علی مردی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 0105
کلید واژه ها:مننگوانسفاليت اوريونی - بيمارستان حضرت علی اصغر(ع) - تب - استفراغ - سردرد - تشنج
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WB پزشکی عملی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :217
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 07:56
آخرین تغییر :09 دی 1391 12:25

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...