title

حقوق بیمار و امنیت اطلاعات بهداشتی

مشعوفی, مهرناز ، مردی, افروز ، کرمی, مهتاب ، رفاهی, سهیلا ، ایمانی, زینب (1389) حقوق بیمار و امنیت اطلاعات بهداشتی. در: سومین کنگره بین المللی حقوق بیمار , اسفند 5-3 1389, کیش.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
24kB

خلاصه فارسی

مقدمه: اهمیت حفاظت و محرمانه بودن اطلاعات بیش از 2000 سال است که شناخته شده و ریشه آن در سوگند نامه بقراط است. حفاظت اطلاعات معمولا" در متون مراقبت بهداشتی به معنی حق فردی برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات آن شخص ، بعبارتی دیگر حق افراد برای پیشگیری از افشاء اطلاعات شان برای دیگران است. محرمانه بودن اطلاعات به معنی حفظ اطلاعاتی است که در مدت مراقبت، بیماربه مسئول مراقبت برای رسیدن به هدف مشخص می دهد. بعبارت دیگر محرمانه بودن وضعیتی برای اطلاعات حساس است که با اعمال آن تمرکز بر کنترل موضوعاتی نظیر حصول اطمینان از سرقت، کاربرد غیر مجاز یا افشای اطلاعات انجام می شود. امنیت اطلاعات بهداشتی نیز دارای سه مفهوم اساسی است که شامل دومورد قبل نیز می شود وآن عبارت است از:حفظ اطلاعات ، یکپارچگی اطلاعات واعتبار اطلاعات می باشد. با توجه به تعاریف فوق به منظور رعایت حقوق بیمار در رابطه با پرونده های پزشکی بنظر می رسد اعتقاد شاغلین حرفه پزشکی به رازداری را باید با مسئولیت عمومی آنها برای اجرای مناسب آن متعادل کرد وبا توجه به این که اطلاعات بیماران با رضایت مورد استفاده قرار می گیرد باید بطور قانونی محافظت شود و قانون باید محدودیتهایی را تعریف کند که مسئولیت عمومی افراد در دسترسی به اطلاعات پزشکی را تضمین کرده و استفاده یا افشای غیر مجاز از محتوی اطلاعات را به شدت محدود نماید.

عنوان انگليسي

Patient Right's and security health information


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مهرناز مشعوفی
کلید واژه ها:حقوق بیمار ، حفاظت، محرمانگی ، امنیت ، اطلاعات بهداشتی
کلید واژه ها (انگلیسی):Patient Right's , protection , privacy , security , health information
موضوعات :W حرفه پزشکی > W 26/55.I4 انفورماتیک پزشکی ، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش مدیریت اطلاعات سلامت
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیک پزشکی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :2177
ارائه شده توسط : خانم مهرناز مشعوفی
ارائه شده در تاریخ :19 مرداد 1390 11:52
آخرین تغییر :02 تیر 1393 04:44

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...