title

بررسی شیوع استعمال سیگار در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستانهای شهر خلخال سال 1378

حمیدزاده اربابی, یوسف ، حسینی آهق, میر محمد (1380) بررسی شیوع استعمال سیگار در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستانهای شهر خلخال سال 1378. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 4 (1). ص.ص.47-51.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
225kB

خلاصه فارسی

مقدمه:استعمال سیگار عوارض جسمی ،روانی و اجتماعی فروانی دارد. از آنجا که قدم اول در برنامه ریزی مبارزه با استعمال سیگار تعیین وضعیت افراد جامعه از نظر سیگاری یا غیر سیگاری بودن می باشد لذا این بررسی با هدف تعیین شیوع استعمال سیگار در دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر خلخال انجام گردید. روش کار:این بررسی یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که برای انجام آن 260 نفر از میان 962 نفر دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب گردیدند وابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تنظیمی بود.در تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها نشان داد که 60% دانش آموزان سیگار را تجربه نکرده ، 104 نفر (40%)از آنها حداقل یکی دو بار سیگار کشیدن را تجربه کرده بودندواز 104 نفر نیز 26 نفر(25%)قبلاً تجربه تجربه کرده ولی در زمان مطالعه سیگار نمی کشیدند. 48 نفر (2/46%) گاه گاهی کشیده و18 نفر (3/17%) اغلب اوقات می کشیدند و 12 نفر (5/11%) نیز به سیگار کشیدن عادت داشته که در کل ،30% دانش آموزان مورد پژوهش ،سیگاری بودند. نتیجه گیری:استعمال دخانیات در بین دانش آموزان از شیوع بالایی برخوردار بود.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:شیوع - سیگار - دانش آموزان - خلخال
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی

دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :2186
ارائه شده توسط : آقای محمد حسینی آهق
ارائه شده در تاریخ :06 فروردین 1390 08:01
آخرین تغییر :07 بهمن 1391 08:00

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...