title

ميزان پشيماني زنان عقيم شده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني تبريز

نوری زاده , رقیه ، ایوان بقاء, ریحانه ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه ، پزشکی, محمد زکریا (1386) ميزان پشيماني زنان عقيم شده مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني تبريز. فصلنامه باروری و ناباروری ــ 8 (1). ص.ص.70-77. شاپا 1735-8507

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
220kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.jri.ir/fa/CurrentIssue.aspx?id=30

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: يكي از روش هاي موثر در تنظيم خانواده، عقيم سازي زنان مي باشد. تعدادي از زناني كه عقيم سازي را انتخاب مي كنند، ممكن است به نوعي سندرم نوروتيك مبتلا شوند كه به صورت درد، افسردگي، خود بيمارانگاري و نگراني جنسيتي تظاهر مي نمايد. نظر به اينکه اختلالات رواني به عنوان يکي از پيامدهاي طولاني مدت عقيم سازي مطرح مي باشند، که در راس آنها، پشيماني بعد از عمل قرار گرفته است، پژوهشگران بر آن شدند تا مطالعه اي با هدف تعيين ميزان پشيماني بعد از عمل، درخواست برگشت باروري و اقدام به عمل برگشت زنان عقيم شده و نيز با اهداف فرعي تعيين ميزان افسردگي و اضطراب آنان و عوامل مرتبط انجام دهند. روش بررسي: مطالعه از نوع توصيفي - تحليلي بود كه 150 زن عقيم شده طي 10-1 سال اخير، به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، شامل 2 پرسشنامه بود. پرسشنامه 1 در مورد مشخصات افراد مورد پژوهش و سنجش پشيماني بعد از عمل بود. پرسشنامه 2 سووالات استاندارد افسردگي و اضطراب زونگ را شامل مي شد كه بوسيله واحدهاي مورد پژوهش تكميل و سپس داده ها توسط SPSS نسخه 11.5 آناليز شد. نتايج: در اين مطالعه، ميزان پشيماني بعد از عمل زنان عقيم شده 6% و درخواست برگشت باروري آنان 2.7% بود. هيچکدام از افراد مورد پژوهش، اقدام به عمل برگشت باروري ننموده بودند. همچنين يافته ها نشان داد که به ترتيب 13.3% و 24.7% زنان عقيم شده، داراي درجاتي از افسردگي و اضطراب بودند. ميانگين نمرات افسردگي و اضطراب زناني که استراحت کافي را به دنبال عمل ذکر مي کردند، به طور معني داري پايينتر بود (به ترتيب p=0.02, p=0.008). نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر و تفاوت هاي شخصيتي و قدرت سازگاري افراد در مواجهه با تغييرات، اهميت مشاوره قبل از عمل و سيستم پيگيري بعد از عقيم سازي در جهت ارتقا سطح سلامت روان زنان را به خوبي بيان مي كند.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقیه نوری زاده
کلید واژه ها:عقیم سازی - بستن لوله های رحمی - پشیمانی - افسردگی - اضطراب
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2192
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :14 اردبهشت 1390 09:01
آخرین تغییر :23 بهمن 1391 08:51

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...