title

ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم استفاده از آي.يو.دي Cu-T380A در مراكزبهداشتي- درماني شهر تبريز

جنابی, انسيه ، محمد علیزاده چرندابی, سکینه ، ایوان بقاء, ریحانه (1383) ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم استفاده از آي.يو.دي Cu-T380A در مراكزبهداشتي- درماني شهر تبريز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 9 (1). ص.ص.55-60. شاپا 1560-652x

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
246kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.sjku.hbi.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: يكي از موارد بسيار حايز اهميت در استفاده از روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري طول مدت تداوم استفاده از آنها ميباشد. آي.يو.ديCu-T380A روش ضد بارداري بسيار موثر و كم هزينه و طولاني اثري ميباشد كه 5/12% زنان حايز شرايط مناطق شهري استان آذربايجان شرقي از آن استفاده ميكنند. با توجه به متفاوت بودن ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم اين روش در مناطق مختلف و عدم انجام پژوهشي در اين زمينه در منطقه، در اين مطالعه ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم استفاده از آي.يو.دي Cu-T380A در مراكز بهداشتي- درماني شهر تبريز بررسي شده است. مواد و روشها: با روش تصادفي تعداد 401 نفر از زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي كه از اول سال 1376 لغايت انتهاي سال 1378 كارگذاري IUD Cu-T380A داشتند، انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها علاوه بر بررسي پرونده هاي بهداشتي با خود افراد نيز مصاحبه تلفني به عمل آمد. جهت تعيين ميزان تداوم آي.يو.دي در زمانهاي مختلف پس از كارگذاري از روش كاپلان ماير استفاده شد. يافته ها: ميزان تداوم 1 و 6 ماهه، 1، 2، 3، 4، 5 و6 ساله به ترتيب 3/98%، 3/89%، 3/79%، 3/68%، 3/58%، 6/49%، 9/43% و 36% بود. شايعترين دلايل عدم تداوم درد و خونريزي (47%) و خروج خود به خود (6/18%) بودند، در كل 3 مورد حاملگي همراه با آي.يو.دي رخ داده بود كه يك مورد آن مربوط به سال اول استفاده بود. نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم مشخص شده در اين پژوهش، به نظر ميرسد كه بايستي مددجويان با روش مشاوره و پيگيري به درستي راهنمايي گردند، چرا كه اين امر منجر به رضايت بيشتر و بهبود ميزان تداوم آي.يو.دي Cu-T380A مي شود. در ضمن لازم است انواع ديگر آي.يو.دي كه عارضه افزايش ميزان خونريزي با آنها كمتر ميباشد مثل نوع Progestasert در اختيار كليه مراكز بهداشتي قرار گيرد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :انسيه جنابی
کلید واژه ها:ميزان تداوم - دلايل عدم تداوم - آي.يو.دي Cu-T380A
موضوعات :WQ مامایی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2196
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :26 اسفند 1389 11:36
آخرین تغییر :26 فروردین 1397 13:03

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...