title

تاثیر بارداری ناخواسته بر پیامد بارداری

رستمی, فاطمه ، محمد پور اصل, اصغر ، ایوان بقاء, ریحانه (1386) تاثیر بارداری ناخواسته بر پیامد بارداری. در: همایش کشوری مادر و کودک, 5 تا 6 اردیبهشت 1386, سالن همایش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
92kB

خلاصه فارسی

زمینه و اهداف: بر پایه شواهد ، بارداریهای ناخواسته ممکن است اثر منفی بر نتایج بارداری از قبیل وزن کم هنگام تولد داشته باشد. هدف مطالعه حاضر برآورد شیوع بارداریهای ناخواسته و مقایسه پیامد بارداریهای ناخواسته و بارداریهای برنامه ریزی شده است. روش بررسی: در این مطالعه 1576 زن در 6 بیمارستان و مراکز زایمانی شهر تبریز در شهریور ماه 1383 مورد مصاحبه قرار گرفتند. همچنین برخی اطلاعات از پرونده های پزشکی زنان و کارتهای مربوط به نوزادان در پرسشنامه ثبت گردید. اطلاعات شامل سابقه باروری، نوع زایمان، سقط، وضعیت جسمی نوزاد، وزن هنگام تولد و مشخصات دموگرافیک بود. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون t مستقل در نرم افزارهای SPSS و EPI تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که 7/26% از موارد حاملگی ناخواسته داشتند، نوع زایمان، وضعیت جسمی نوزاد و وزن هنگام تولد در بارداریهای ناخواسته با بارداریهای برنامه ریزی شده مشابه بود (0.05>P) درصد سقط در بارداری های ناخواسته و حاملگی های برنامه ریزی شده بترتیب 28/9% و 3/5 % می باشد که از نظر آماری اختلاف معنی داری دارند. نتیجه گیری: تحقیقات بیشتری نیاز است تا تاثیر بارداری ناخواسته بر پیامد بارداری مشخص شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فاطمه رستمی
کلید واژه ها:بارداری ناخواسته - پیامد - وزن هنگام تولد - شیوع
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2197
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :14 اردبهشت 1390 08:45
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 11:09

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...