title

بیان فاکتور nestin در سلولهای ناحیه Bulge فولیکول موی رت

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه ، پورحیدر, باقر (1389) بیان فاکتور nestin در سلولهای ناحیه Bulge فولیکول موی رت. در: نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران, 4-7 خرداد 1389, همدان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
99kB

خلاصه فارسی

مقدمه:چندین سال است که ناحیه Bulge فولیکول مو بعنوان منبع سلولهای بنیادی مطرح است با این حال مطالعاتی در مورد سلولهای بنیادی مشتق از فولیکول مو انجام نشده است. هدف از این مطالعه جداسازی و کشت سلولهای مشتق از ناحیه Bulge فولیکول مو و تعیین بیان نستین در این سلولها است. مواد وروش ها:در این مطالعه فولیکول موی موشهای صحرایی جدا شد وکشت داده شد و به روش ایمونوسیتوشیمی بیان نستین در سلولهای ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی بررسی شد. نتایج: نتیجه این مطالعه نشان داد که بعد از کشت نواحی Bulgeفولیکول مو سلولها بتدریج از Bulge جدا شده و مهاجرت می کنند و بعد از یک هفته کشت داده این سلولها قدرت تکثیری بالایی داشتند و با نستین بخوبی رنگ می گرفتند اما بعد از تمایز نستین بیان نمی شود. بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که سلولهای ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی، خصوصیت سلولهای بنیادی را دارد و می تواند مارکر سلولهای بنیادی نستین را بیان کند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نوروز نجف زاده
کلید واژه ها:نستین - ناحیه Bulge - بیان - فولیکول مو - ایمونوسیتوشیمی
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :2200
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :26 اسفند 1389 12:06
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 11:48

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...