title

مروری بر استراتژی درمان های ترکیبی در ضایعات نخاعی

پورحیدر, باقر ، بختیاری, مهرداد ، جغتایی, محمد تقی ، کریمی پور, مجتبی ، نجف زاده, نوروز ، پورحیدر, مریم (1389) مروری بر استراتژی درمان های ترکیبی در ضایعات نخاعی. در: نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران, 4-7 خرداد 1389, همدان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
167kB

خلاصه فارسی

هدف: ضایعه نخاعی در مراحل اولیه موجب تخریب عروقی، از بین رفتن نورونها و کاهش سلولهای گلیال بویژه اولیگودندروسیت ها می شود. پروسه های مختلف آسیب رسان باعث آسیب ثانوی می شوند، که عبارتند از:آزاد شدن نوروترانسمیترهای تحریکی،ورود یونهای کلسیم فراوان بداخل سلولها که سبب فعال شدن آنزیمهای پروتئولیتیک گشته و در نهایت منجر به تخریب سلولی می گردند.رها شدن رادیکالهای آزاد که موجب تخریب غشاء سلول می شود، تشکیل بافت اسکار گلیال که سدی برای رشد آکسون می باشد و کاهش موادی که برای بقاء سلولهای عصبی ضروری اند.لذا اهداف درمانی شامل متوقف ساختن این پروسه ها می باشد. واضح است که تنها روشهای ترکیبی می توانند به نتایج مطلوبتر منجر شوند. لذا هدف از مطالعه حاضر مرور روشه ای درمانی ترکیبی است که در سالهای اخیر برای درمان SCI بکار گرفته شده است. مواد و روش ها:این مطالعه شامل مرور روشهای ترکیبی است که برای درمان SCI در سالهای (1995-2009)مورد استفاده قرار گرفته است و دربر گیرندهخلاصه تجربیات پژوهشگران می باشد. در اینجا نتایج مهم این مطالعات شرح داده می شود. یافته ها:مهمترین روشها به طور اختصار عبارتنداز:پیوند سلول شوان به همرا استفاده از متیل پردنیزولون، پیوندسلول شوان به همرا استفاده از BDNF و NT-3 تزریق BDNF وNT3-AAN(ترنسفر ژن نوروتروفین توسط حامل ویروسی) به داخل نخاع، پیوند سلولهای شوان وسلولهای غلاف کننده بولب بویایی(OECs)، پیوند سلولهای شوان و OECs واستفاده از آنزیم ABC ChondroitinaseT پیوند سلول شوان به همراه استفاده از (dibutyrl cAMP) پیوند سلول شوان همراه با تزریق زیر جلدی Rolipram، پیوند سلول شوان همراه با تزریق زیر جلدی Rolipram و استفاده از dibutyrl cAMP، پیوند سلولهای بنیادی عصبی همراه با سلولهای OECs، پیوند سلولهای بنیادی عصبی همراه با سلولهای بنیادی مغز قرمز استخوان، پیوند سلولهای بنیادی مغز قرمز استخوان همراه با سلولهای شوان. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعات نشان می دهد که ترکیبی از روشهای سلول تراپی و تجویز دارویی و فاکتورهای نوروتروفیک در مقایسه با سایر روشها به نتایج مطلوب تری منجر خواهد شد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :باقر پورحیدر
کلید واژه ها:ضایعه نخاعی ، درمان ترکیبی
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :2202
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :26 اسفند 1389 12:11
آخرین تغییر :07 مهر 1393 06:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...