title

مقایسه تاثیر قرص استامینوفن، شیاف دیکلوفناک و کیسه یخ بر تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیو تومی در مراجعین به بیمارستان آموزشی الزهراء(س) شهر تبریز

ایوان بقاء, ریحانه ، فردی آذر, زهرا ، کامران پور, سيده بهاره ، قوجازاده, مرتضی (1385) مقایسه تاثیر قرص استامینوفن، شیاف دیکلوفناک و کیسه یخ بر تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیو تومی در مراجعین به بیمارستان آموزشی الزهراء(س) شهر تبریز. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار(اسرار) ــ 13 (3). ص.ص.145-151. شاپا 1606-7487

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
358kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://www.jssms.hbi.ir

خلاصه فارسی

زمينه و هدف: از شايع ترين مشکلات زنان در دوره نفاس، درد پرينه است که در 94 درصد زناني که اپي زيوتومي شده اند وجود دارد و عوارض نامطلوبي بر سلامت رواني و جسمي مادر و ارتباط او با نوزاد مي گذارد. اين مطالعه به منظور مقايسه تاثير قرص استامينوفن، شياف ديكلوفناك و كيسه يخ بر تسكين درد پرينه پس از برش اپي زيوتومي انجام گرفته است. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني تصادفي است که 180 نفر از زنان نخست زا با اپي زيوتومي مياني ـ طرفي انتخاب و به صورت تصادفي به سه گروه درماني 60 نفره (قرص، شياف و كيسه يخ) تقسيم ‌شدند. با شروع درد بعد از اپي زيوتومي، قبل و بعد از مداخله، شدت درد با مقياس عددي 10 نمره اي در هر سه گروه تعيين شد. سپس يک گروه، شياف 50 ميلي گرمي ديکلوفناک (حداکثر 3 دوز تا زمان تسکين درد)، گروه ديگر قرص 325 ميلي گرمي استـامينــوفن (حداکثر 4 دوز تا زمان تسکين درد) و گروه سوم کيسه يخ (بسته به نياز بيمار) دريافت کردند. داده ها به وسيله آمار توصيفي و آزمون هاي ناپارامتري اندازه گيري مكرر (فريدمن)، آزمون كروسكال واليس، آزمون ويلكاكسون با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که درد پرينه به صورت معني داري در هر سه گروه کاهش پيدا کرده است. اما تأثير کيسه يخ بيش از شياف ديکلوفناک و تاثير شياف ديکلوفناک بيش از قرص استامينوفن بود. نتيجه گيري: ترغيب بيماران و مراقبين بهداشتي در به کارگيري روش هاي غير دارويي و کاهش مداخلات دارويي با انگيزه کاهش عوارض داروها و صرفه جويي در وقت و هزينه ضروري به نظر مي رسد.


خلاصه انگلیسی

نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:درد پرینه - قرص استامینوفن - شیاف دیکلوفناک - کیسه یخ - اپی زیوتومی
موضوعات :QV فارماکولوژی
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > گروه مامایی
کد شناسایی :2210
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :06 فروردین 1390 11:49
آخرین تغییر :23 بهمن 1391 11:26

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...