title

شیوع بارداری نا خواسته و مقایسه پیامد بارداری نا خواسته با بارداری برنامه ریزی شده

محمدپوراصل, اصغر ، رستمی, فاطمه ، ترابی, سیده شیوا ، ایوان بقاء, ریحانه (1385) شیوع بارداری نا خواسته و مقایسه پیامد بارداری نا خواسته با بارداری برنامه ریزی شده. در: سومین سمینار دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 2 اسفند 1385, تالار همایش بیمارستان امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
83kB

خلاصه فارسی

زمینه و هدف: بارداریهای نا خواسته ممکن است اثر منفی از قبیل وزن کم هنگام تولد داشته باشد. هدف مطالعه حاضر برآورد شیوع بارداریهای نا خواسته و مقایسه پیامد بارداریهای نا خواسته با بارداریهای برنامه ریزی شده است. روش بررسی: در این مطالعه 1576 زن در 6 بیمارستان و مراکز زایمانی شهر تبریز در شهریور ماه 1383 مورد مصاحبه قرار گرفتند. همچنین برخی اطلاعات از پرونده های پزشکی زنان و کارتهای مربوط به نوزادان در پرسشنامه ثبت گردید. اطلاعات شامل سابقه باروری، نوع زایمان، سقط، وضعیت جسمی نوزاد، وزن هنگام تولد و مشخصات دموگرافیک بود. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون t مستقل در نرم افزارهای SPSS و EPI تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: نتایج نشان داد که 7/26% از موارد حاملگی نا خواسته داشتند. نوع زایمان، وضعیت جسمی نوزادو وزن هنگام تولد در بارداریهای نا خواسته با بارداریهای برنامه ریزی شده مشابه بود(p˃0/05) .درصد سقط در بارداریهای نا خواسته و حاملگی برنامه ریزی شده بترتیب 28/9% و 3/5% می باشد که از نظر آماری اختلاف معنی داری دارند. نتیجه گیری: تحقیقات بیشتری نیاز است تا تاثیر بارداری نا خواسته بر پیامد بارداری مشخص شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :اصغر محمدپوراصل
نویسنده مسئول :سیده شیوا ترابی
کلید واژه ها:باداری نا خواسته - پیامد - وزن هنگام تولد - شیوع
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2223
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :09 فروردین 1390 10:49
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 13:24

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...