title

شیوع بارداری نا خواسته و مقایسه پیامد بارداری نا خواسته با بارداری برنامه ریزی شده

محمدپوراصل, اصغر and رستمی, فاطمه and ترابی, سیده شیوا and ایوان بقاء, ریحانه (1385) شیوع بارداری نا خواسته و مقایسه پیامد بارداری نا خواسته با بارداری برنامه ریزی شده. در: سومین سمینار دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 2 اسفند 1385, تالار همایش بیمارستان امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

[img]
Preview
Text - Published Version
83kB

Persian Abstract

زمینه و هدف: بارداریهای نا خواسته ممکن است اثر منفی از قبیل وزن کم هنگام تولد داشته باشد. هدف مطالعه حاضر برآورد شیوع بارداریهای نا خواسته و مقایسه پیامد بارداریهای نا خواسته با بارداریهای برنامه ریزی شده است. روش بررسی: در این مطالعه 1576 زن در 6 بیمارستان و مراکز زایمانی شهر تبریز در شهریور ماه 1383 مورد مصاحبه قرار گرفتند. همچنین برخی اطلاعات از پرونده های پزشکی زنان و کارتهای مربوط به نوزادان در پرسشنامه ثبت گردید. اطلاعات شامل سابقه باروری، نوع زایمان، سقط، وضعیت جسمی نوزاد، وزن هنگام تولد و مشخصات دموگرافیک بود. داده ها با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون t مستقل در نرم افزارهای SPSS و EPI تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: نتایج نشان داد که 7/26% از موارد حاملگی نا خواسته داشتند. نوع زایمان، وضعیت جسمی نوزادو وزن هنگام تولد در بارداریهای نا خواسته با بارداریهای برنامه ریزی شده مشابه بود(p˃0/05) .درصد سقط در بارداریهای نا خواسته و حاملگی برنامه ریزی شده بترتیب 28/9% و 3/5% می باشد که از نظر آماری اختلاف معنی داری دارند. نتیجه گیری: تحقیقات بیشتری نیاز است تا تاثیر بارداری نا خواسته بر پیامد بارداری مشخص شود.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :اصغر محمدپوراصل
نویسنده مسئول :سیده شیوا ترابی
Uncontrolled Keywords:باداری نا خواسته - پیامد - وزن هنگام تولد - شیوع
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2223
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:09 Jan 1390 10:49
Last Modified:09 Dec 1391 13:24

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...