title

ارتباط برخی عوامل مستعد کننده با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان تبریز، 1386

رحمانی, فرناز and اسداللهی, ملیحه and سیدفاطمی, نعیمه and ایوان بقاء, ریحانه (1387) ارتباط برخی عوامل مستعد کننده با افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان تبریز، 1386. در: همایش سراسری جامعه سالم با مشارکت پرستار و ماما, 24-25 مهر 1387, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی.

[img]
Preview
Text - Published Version
3MB

Persian Abstract

مقدمه: افسردگی پس از زایمان یکی از مشکلات اصلی بهداشتی به شمار می رود. با توجه به عوارض بالقوه سوء آن در مادر و خانواده ، شناسایی و حذف هر یک از عوامل موثر در ایجاد آن می تواند احتمال بروز این اختلال را کاهش دهد. لذا این تحقیق جهت تعیین ارتباط بین برخی عوامل مستعد کننده با افسردگی پس از زایمان انجام گرفت. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی بوده که در آن 270 نفرزن مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی دو ماه پس از زایمان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه استاندارد افسردگی ادینبرگ بود که به آن سه بخش مشخصات فردی، عوامل مادر – نوزادی و حمایت های اجتماعی اضافه گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، تحلیل واریانس یکطرفه، تی مستقل و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: 8/27 درصد مادران در این مطالعه دچار افسردگی بودند. نتایج آزمون کای دو نشان داد که بین سن مادر، وضعیت اقتصادی، میزان تحصیلات ،بیماری مادر در دوران بارداری، نوع زایمان و دلخواه بودن جنس نوزاد با افسردگی پس از زایمان ارتباط آماری معنی داری وجود دارد(P<0/05).همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین بیماری نوزاد به هنگام تولد ، میزان برخورداری ما در از حمایتهای اجتماعی و ناخواسته بودن حاملگی اخیر با افسردگی پس از زایمان ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (0/05>P). نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین آمادگی مادر برای پذیرش مسئولیت نوزاد و احساس همسر در مورد حاملگی اخیر با افسردگی پس از زایمان ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (0/05>P). نتایج آزمون رگرسیون خطی نیز نشان داد که وضعیت اقتصادی، دلخواه بودن جنس نوزاد، میزان تحصیلات، ناخواسته بودن بارداری، بیمار بودن نوزاد و عدم آمادگی مادر برای پذیرش مسئولیت از مهمترین عوامل مرتبط با افسردگی پس از زایمان است (0/05>P). نتیجه گیری: تاکید بیشتر بر لزوم افزایش آمادگی مادران و مراقبین آن ها در زمینه عوامل خطر این اختلال و اهمیت حمایت خانوادگی و اجتماعی توسط مراقبین بهداشتی شامل پرستاران و ماماها می تواند در پیشگیری از اختلال افسردگی پس از زایمان موثر باشد .Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فرناز رحمانی
Uncontrolled Keywords:افسردگی پس از زایمان – حمایت اجتماعی – عوامل مستعد کننده
Subjects:WQ Obstetrics
WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2224
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:14 Feb 1390 08:53
Last Modified:08 Dec 1391 10:57

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...