title

نقش اسیدهای چرب امگا – 3 بر افسردگی پس از زایمان

نوروزی پناهی, لیلا ، ایوان بقاء, ریحانه ، قوجازاده, مرتضی ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه ، ابراهیمی, مهرانگیز (1387) نقش اسیدهای چرب امگا – 3 بر افسردگی پس از زایمان. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 10-9 شهریور 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
125kB

خلاصه فارسی

افسردگی پس از زایمان از شایعترین مشکلات زنان در سنین باروری می باشد. این بیماری می تواند اثرات سوء برای کودک ، مادر و خانواده داشته باشد . در سالیان گذشته درمان های دارویی جدید برای درمان اختلال افسردگی معرفی شده اند ولی با توجه به عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی و پذیرش بیشتر مادر در دوران شیردهی برای مصرف مکمل های تغذیه ای نسبت به داروهای شیمیایی ، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگان -3 بر افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1386 انجام گرفت. مواد و روش ها : این مطالعه یک کارآزمائی بالینی شاهددار تصادفی دو سوکور بود که بر روی 120 زن مبتلا به افسردگی پس از زایمان که شرایط لازم جهت ورود به مطالعه را داشتند انجام گرفت. ابتدا افسردگی با استفاده از تست استاندارد ادینبرگ ، در زنان زایمان کرده ای که 2 هفته تا 3 ماه از زمان زایمان آن ها گذشته تشخیص داده شد . به منظور تعیین شدت افسردگی از تست بک استفاده شد . کلیه زنانی که از پرسشنامه بک امتیاز 47 یا بیشتر را کسب می نمودند ، از مطالعه خارج می شدند . کپسول های یک گرمی روغن ماهی و دارونما به مدت 8 هفته برای موارد افسردگی خفیف و متوسط تجویز می شد . شدت افسردگی این دو گروه در هفته های 0 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 درمان ارزیابی شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 13 SPSS ، آزمون های تی و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و مجذور کای بین دو گروه استفاده شد. نتایج : دو گروه امگا -3 و دارونما از نظر مشخصات دموگرافیک شامل سن ، تعداد بارداری ، فرزندان زنده ، جنسیت نوزاد ، نحوه زایمان ، خواسته بودن حاملگی و جنس نوزاد و شدت افسردگی اختلاف معنی داری نداشتند . نتایج نشان داد که میانگین شدت افسردگی قبل از درمان در گروه امگا – 3 ، 2/9+ 4/35 که پس از درمان به 0/7 + 6/17 کاهش یافت که تفاوت کاهش نمره افسردگی بین دو گروه از لحاظ اماری معنی دار می باشد ( 0005/0 > P ) . میانگین شدت افسردگی قبل از درمان در گروه دارونما 4/8 + 2/34 و پس از درمان به 3/9 + 6/33 تغییر یافت که از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد . کاهش میانگین شدت افسردگی پس از زایمان 8/17 امتیاز در گروه امگا – 3 و 6/0 امتیاز در گروه دارونما بود. در نتیجه مصرف امگا – 3 ( 1 گرم در روز به مدت 8 هفته ) نسبت به گروه دارونما 28/50 درصد کاهش شدت افسردگی پس از زایمان را بوطر معنی دار مشخص نمود . در ضمن عوارض جانبی جدی نیز با مصرف روغن ماهی مشاهده نگردید. بحث و نتیجه گیری مصرف کپسول امگا -3 با دوز 1 گرم در روز به مدت 8 هفته سبب کاهش شدت افسردگی پس از زایمان می گردد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :لیلا نوروزی پناهی
کلید واژه ها:افسردگی پس از زایمان - اسید چرب - امگا 3
موضوعات :WQ مامایی
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2227
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :09 فروردین 1390 11:02
آخرین تغییر :08 اسفند 1391 12:24

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...