title

بررسي اپيدميولوژيك و راديولوژيك افيوژن پلور دربيماران بستري شده در مجتمع آموزشي ، درماني بوعلي- علي اصغر طي سالهاي 80-79 كه تشخيص درآنها مسجل شده است

اناری, حسن ، ظریفی, مهران ، نثاری, افشین (1381) بررسي اپيدميولوژيك و راديولوژيك افيوژن پلور دربيماران بستري شده در مجتمع آموزشي ، درماني بوعلي- علي اصغر طي سالهاي 80-79 كه تشخيص درآنها مسجل شده است. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
478kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

899kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : اين بررسي روي پرونده هاي 120 بيمار با افيوژن جنبي طي 2 سال اخير از آغاز سال 1379 تا پايان سال 1380 كه در مجتمع بيمارستاني بوعلي – علي اصغر بستري بوده اند انجام يافته است . مطالعه روي خصوصيات فردي ، علايم باليني ، تشخيص باليني ، يافته هاي راديولوژيك ، پارامترهاي آزمايشگاهي ، بررسي سيتولوژيك و بيوسپي پلور انجام شده است . اين بررسي نشان داد كه 5/52% بيماران را مردان و 5/47% را زنان تشكيل داده است . 55% پلورزي ها در طرف راست ، 7/16% دو طرفه، 3/28% در طرف چپ بود شايعترين علايم باليني بيماران به هنگام مراجعه تنگي نفس و در درجات بعدي درد سينه و دفع خلط قرار داشتند. در تحقيق ارائه شده 2/78% پلوري ها اگزودا و 8/21% ترانسودا بوده است . شايعترين علت اگزودا در بيماران ما TB بود و در درجات بعدي پنوموني و كانسر ريه قرار داشتند . شايعترين علت ترانسودا نيز نارسايي قلبي بود . بطور متوسط در 1/19% بيماران بستري در مجتمع بيمارستاني بوعلي – علي اصغر توراسنتز انجام شده است و بيوپسي پلور به عنوان گام تشخيصي بعدي در يك بيمار انجام يافته است. تنها گزارش يك مورد در پرونده يافت شد كه Undiferentied Carcinoma گزارش شده استنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن اناری
استاد مشاور :مهران ظریفی
نگارنده :افشین نثاری
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 075
کلیدواژه ها:پلور - بيمار - راديولوژي - بيمارستان بوعلي - علي اصغر - اگزودا
موضوعات :WN پرتو شناسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه رادیولوژی
کد شناسایی :223
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 08:48
آخرین تغییر :09 دی 1391 10:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...