title

تداوم تغذيه با شير مادر و موانع آن در شيرخواران نارس مادران مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني الزهراء تبريز

ایوان بقاء, ریحانه ، حسینی, محمد باقر ، قوجازاده, مرتضی ، امیر شاهی, مهربانو (1385) تداوم تغذيه با شير مادر و موانع آن در شيرخواران نارس مادران مراجعه كننده به مركز آموزشي – درماني الزهراء تبريز. مجله دانشکده پرستاری و مامایی تبریز ــ 5 (1). ص.ص.21-28. شاپا 1735-7624

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
197kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://nmjournal.tbzmed.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: شير مادر در تأمين سلامتي مادر و شيرخواران نارس اهميت زيادي دارد و تأکيد زيادي به تداوم شيردهي حداقل تا 6 ماهگي وجود دارد. عوامل متعددي چون نگراني مادر از ناكافي بودن شير پستان، مكيدن ¬ضعيف شيرخوار نارس و... مي¬توانند زمينه ساز قطع تغذيه با شير مادر در اين شيرخواران باشند. اين مطالعه با هدف تعيين مدت تداوم و موانع آن در شیرخواران نارس انجام گردید. مواد و روشها: در اين مطالعه تحليل بقا، 460 شيرخوار نارسي كه توسط مادرانشان به درمانگاه نوزادان مركز آموزشي- درماني الزهرا (س) تبريز آورده شده و واجد شرايط ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. داده ها بوسيله پرسشنامه و چك ليست جمع آوري و توسط روشهاي آماري توصيفي، جداول عمر و آزمون ¬گهان و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS14/win تجزيه و تحليل شدند. يافته¬ها: تداوم تغذيه با شير مادر در شيرخواران نارس 1،3،6، 12، 24 و30 ماهه، به ترتيب 87، 59، 42، 13، 2 و 1 درصد بود. نگراني مادر از ناكافي بودن شير پستان (3/55 درصد)، مكيدن ضعيف (50/5 %) و پس زدن پستان مادر (48/5 %) توسط شيرخوار از دلايل مهم قطع شير مادر بودند. بين تداوم تغذيه با شير مادر با سن مادر (004/=p)، نوع زايمان (0/0005>p) و جنس شیرخوار (0/03=p) ارتباط آماري معني داري وجود داشت. بحث و نتيجه گيري: به طور کلی مطالعه نشان داد که تداوم تغذيه با شير مادر با افزايش سن شيرخوار كاهش یافت. مادران شيرخواران نارس، براي ادامه موفق شيردهي، نيازمند آموزش و حمايت هاي مستمر مراقبين بهداشتي هستند. دنباله دار بودن اين حمايت ها بعد از ترخيص از بيمارستان، علاوه بر آنکه آگاهي هاي مادر را در مورد اهميت ادامه شيردهي افزايش مي دهد، مشکلاتي را که ممکن است مادر در طی زمان شير دهی داشته باشد رفع می¬کند.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:شيرخوارنارس - شیر مادر - تداوم - موانع
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2241
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :15 فروردین 1390 16:19
آخرین تغییر :23 بهمن 1391 11:00

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...