title

بررسي مقايسه اي ميزان مرگ و مير 30 روزه و نيز ميزان اختلال عملكرد سيستولي بطن چپ در بيماران با سكته ي قلبي حاد با توجه به وضعيت CRP و لكوسيتوز

حسینیان, عدالت ، صادقیه اهری, سعید ، ناصحی, سمیرا (1389) بررسي مقايسه اي ميزان مرگ و مير 30 روزه و نيز ميزان اختلال عملكرد سيستولي بطن چپ در بيماران با سكته ي قلبي حاد با توجه به وضعيت CRP و لكوسيتوز. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
61kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
842kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

خلاصه فارسی

سابقه و هدف: بیماری های قلبی عروقی (CVD) یکی از شایع ترین علل مرگ ومیر می باشند. اتیولوژی این بیماریها آترواسکلروز میباشد. التهاب نقش اساسی در پاتوژنز وپیشرفت آترواسکلروزیز دارد. همچنین مطالعات اخیر نشان می دهد که التهاب با مرگ ومیر و سایر عوارض بعدازسکته ی قلبی حاد مرتبط است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی مرگ ومیر30 روزه واختلال عملکردسیستولی بطن چپ دربیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد باافزایش سطح پروتئین C واکنشی (CRP) ولکوسیتوز بود. مواد وروشها: این مطالعه به صورت یک مطالعه ی آینده نگر و کوهورت دریک دوره ی زمانی 6 ماهه و در برگیرنده ی100 بیمار دچار سکته ی قلبی حاد (AMI) که دربیمارستان امام خمینی اردبیل بستری شده بودند، انجام شد. دراین بیماران آزمایش CBC انجام شد. وجود یا عدم وجود لکوسیتوز در بیماران تعیین شد. hs-CRP نیز در بیماران اندازه گیری شد و مقادیر بالاتر از mg/L8/3 به عنوان (CRP+) درنظر گرفته شد. اختلال عملکردسیستولی بطن چپ ((LVSD در طول سه روز اول بستری در گروههای دوگانه (بیماران با لکوسیتوز وبدون لکوسیتوز) و (CRP+ و –CRP) مورد بررسی قرار گرفت. اختلال عملکردسیستولی بطن چپ در این مطالعه به کسر تخلیه ای ((EF,ejection fraction کمتر از 50 درصددر سه روز اول به دنبال سکته ی قلبی حاد اتلاق می گردید که با اکوکاردیوگرافی تعیین می شد. اطلاعات به دست آمده درچک لیست های مخصوص ثبت شد. در نهایت بعداز 30 روز بیماران موردپی گیری از نظر مورتالیتی قرار گرفتندو سپس بررسی های آماری برروی داده ها انجام شد. يافته ها: دراين مطالعه72% از بيماران سطوح افزايش يافته ي CRP(CRP+)و 60% لكوسيتوز داشتند. LVSD در78% بيماران ديده شد كه ازاين ميان92/76% + CRPو10/64% ، لكوسيتوزداشتند. در بيماران با + CRP پيدايش LVSD به طور معني داري بيشتر بود (0/05=p). در اين مطالعه 13 نفر از بيماران فوت كردند كه از اين ميان 12 نفر CRP+ و10 نفر لكوسيتوزداشتند. مورتاليته ي 30 روزه (0/001=P) و (LVSD(P=0/001، در گروه CRP+به طور معني داري بيشتر بود. نتیجه گیری: دربيماران دچارسكته ي قلبي حاد (AMI) افزايش CRP به طور مستقلی با پيدايش LVSD و مورتاليتی 30روزه مرتبط بود و شناخت آن ممكن است به اقدامات درمانی و كنترلی زودرس در اين بيماران كمك كند.

عنوان انگليسي

Comparmental study of 30-day mortality rate and Left ventricular systolic dysfunction in patients with acute myocardial infraction with regards to C-Reactive Protein (CRP) and Leucocytosis

خلاصه انگلیسی

Background and Objectives: Cardiovascular disease (CVD) is one of the main causes of mortality. Its etiologic cause is atherosclerosis. Inflammation plays a pivotal role in the pathogenesis and progression of atherosclerosis. Recent studies also show that inflammation is related to mortality and other adverse effects of acute myocardial infarction. Therefore the aim of this study was to analyze 30- day mortality and LVSD in patients with acute myocardial infarction (AMI) with regards to elevation of CRP Levels and Leucocytosis. Material and Method: A prospective cohort study was carried out on 100 patients with diagnosis of acute myocardial infarction (AMI). A blood sample was drawn for leucocyte count and CRP level and echocardiography was obtained. Left ventricular systolic dysfunction (LVSD) was defined as an ejection fraction less than 50% on echocardiography. Experimental results collected in special forms and 30- days later, patients were followed and finally Analysis was performed on all data’s. Results: In this study 72% of patients had elevated CRP levels (CRP+) and60% had leucocytosis. LVSD was seen in 78%of patients that76.92% were (CRP+) and 64.10% had leucocytosis. In (CRP+) patients, LVSD was significantly more than CRP-patients. Thirteen percent of patients died during 30 day after AMI, which 12 patients had (CRP+) and 10 patients had leucocytosis. LVSD and 30-day mortality in (CRP+) group significantly occurred more than the (CRP-) group. Conclusions: In patients with AMI high CRP levels independently related to 30-day mortality and LVSD after acute myocardial infarction.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عدالت حسینیان
استاد مشاور :سعید صادقیه اهری
نگارنده :سمیرا ناصحی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0365
کلید واژه ها:بيماريهای قلبی وعروقی - سكته ی قلبي حاد – پروتئين C واكنشی - لكوسيتوز - نارسايی سيستولی بطن چپ - مورتاليته
کلید واژه ها (انگلیسی):Cardiovascular disease - acute myocardial infarction - C-reactive protein - leucocytosis - mortality
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :2251
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :10 فروردین 1390 09:14
آخرین تغییر :11 آذر 1391 11:12

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...