title

بررسي سطح كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نسبت به كنترل عفونتهاي حاد تنفسي

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، فرزانه, اسماعیل (1381) بررسي سطح كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نسبت به كنترل عفونتهاي حاد تنفسي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
748kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : اين تحقيق به بررسي سطح آگاهي كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نسبت به برنامه كنترل عفونتهاي حاد تنفسي مي پردازد كه به منظور اخذ درجه دكتراي پزشكي تدوين شده است . اهداف پژوهش عبارت بود از تعيين سطح آگاهي كارورزان دوره هاي اطفال ، بهداشت و كارگاه كنترل عفونتهاي حاد تنفسي (ARI) نسبت به برنامه كنترل عفونتهاي حاد تنفسي . ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بود كه در بين كارورزان دانشگاه علوم پزشكي توزيع شده و پس از تكميل پرسشنامه توسط آنها اقدام داده ها توسط نرم افزار رايانه اي SPSS گرديد . نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل بطور خلاصه به شرح زير مي باشد : سطح آگاهي كارورزاني كه هر سه دوره اطفال ، بهداشت و ARI را گذرانده اند بيشتر از ساير كارورزان است . سطح آگاهي كارورزاني كه درهيچ يك از دوره ها شركت نكرده اند كمتر از سايرين است . گذراندن دوره اطفال بيش از گذراندن دوره بهداشت در آگاهي كارورزان نسبت به برنامه كنترل عفونتهاي حاد تنفسي تاثير دارد. كارورزاني كه دوره اطفال ARI+ را گذرانده اند از كارورزاني كه دورة بهداشت ARI+ فقط اطفال، فقط بهداشت ، و اطفال + بهداشت را گذرانده اند نمرات بيشتري در آزمون مربوط به برنامه كنترل عفونتهاي حاد تنفسي كسب كرده اند . ولي نمرات اين افراد از كارورزاني كه هر سه دوره را گذرانده كمتر است .گذراندن دوره اطفال + بهداشت تاثير بيشتري از دوره هاي فقط اطفال ، فقط بهداشت ، و بهداشت + ARI در آگاهي نسبت به برنامة كنترل عفونتهاي حاد تنفسي دارد . در مجموع مي توان گفت كه به منظور آگاهي بيشتر به برنامه كنترل عفونتهاي حاد تنفسي گذراندن هر سه دورة مورد نظر بيشترين تأثير را دارد .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علیرضا پوستی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
نگارنده :اسماعیل فرزانه
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 073
کلید واژه ها:كارورزان - عفونتهاي حاد تنفسي - اطفال - بهداشت
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WB پزشکی عملی
WF سیستم تنفسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :226
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 09:11
آخرین تغییر :09 دی 1391 11:18

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...