title

نحوه تکميل فرم رضایت نامه توسط بیماران کاندید جراحی در بیمارستان های آموزشی درمانی اردبیل

امانی, فیروز (1389) نحوه تکميل فرم رضایت نامه توسط بیماران کاندید جراحی در بیمارستان های آموزشی درمانی اردبیل. در: سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی, 5-3 اسفند ماه 1389, جزیره کیش.

[img]
Preview
Text - Published Version
376kB

Official URL: http://www.iranmedicallaw.com/conf/DefaultConf.asp...

Persian Abstract

زمینه و هدف: کسب رضایت از بیمار جهت مراقبت های پزشکی یک الزام قانونی است. رضایت بیمار یعنی تمایل قلبی و موافقت ایشان مبنی براینکه تعرضی بر خلاف قانون علیه حقوق و آزادی های او انجام نشود. رضایت نامه عبارت است از مدرکی که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه رضایت از کلیه خطرات عمل ،راه های درمان وجایگزین و خطرات آن توسط پزشک آکاهی پیدا کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی نحوه تکمیل فرم رضایت نامه توسط بیماران بستری در بیمارستانهای شهر اردبیل می باشد. روش بررسی : این بررسی از نوع توصیفی مقطعی و با مراجعه حضوری و مصاحبه با بیمار در یک مقطع زمانی معین اردیبهشت و خردادماه سال 1389 در شهرستان اردبیل در سه بیمارستان آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بر روی 150 بیمار انتخاب شده به صورت تصادفی از بین کل بیماران انجام شد. متغیرهای دموگرافیک بیماران ،نسبت فرد رضایت دهنده با بیمار، نوع مراجعه، وضعیت هوشیاری بیمار(GCS) و نیز سایر متغیرها بر اسا فرم پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند. جهت بررسی ارتباط بین متغیر ها از آزمون آماری کای دو استفاده و سطح معنی داری کمتر از05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: میانگین سنی افراد 35 سال با دامنه سنی 2 تا 92 سال بود. 86 نفر( 57% ) از بیماران زن و 64 نفر (43% ) مرد بودند. 35 نفر(23%) از افراد رضایت دهنده بی سواد ، 92 نفر( 61% ) زیر دیپلم و دیپلم و 23 نفر( 16% ) تحصیلات دانشگاهی داشتند. 45% افراد مراجعه کننده به بیمارستان در مورد بیماری شان از پزشک معالج خود اطلاعاتی کسب کرده بودند. طبق نظر رضایت دهندگان در 13% موارد، کارکنان بخش پذیرش بیمارستان نسبت به تکمیل فرم اهمیت نداده بودند. 65 نفر(3/43%) از بیماران بیان داشتند که محتوای فرم رضایت نامه ناخوانا و طولانی بود. میزان تکمیل هر 4 قسمت فرم برای بیماران 87% و افراد درجه 1و2 همراه بیمار به ترتیب 71% و 64% بود. به طور متوسط 40% فرم های تکمیلی به تایید شاهد نرسیده بودند. با آزمون کای دو مشخص گردید که اختلاف نظرات بین بیماران و افراد همراه نسبت به محتویات فرم از لحاظ ناخوانا بودن به لحاظ آماری معنی دار بود. نتیجه گیری : نتایج نشان داد که بعضی از رضایت نامه های اخذ شده دارای اعتبار پایین بودند که لازم است برای بهبود کیفیت اخذ رضایت نامه از بیماران تدابیر لازم به کار گرفته شود.

Title

study completing of consent form in surgery patients reffered to Ardabil hospitals

English Abstract

Introduction: Consent from patients for medical care is a legal requirement. Patient satisfaction mean that the own tendency and agreement do not attack against his law and freedom. Consent is a document that patient must necessary to be aware about all risks of surgery, treatment ways, replacements and risks by doctor. The aim of this study is to obtain how to complete consent form by all patients in Ardabil city hospitals. Methods: this study is a descriptive cross sectional that has been done by visiting and interview with patients in one time period in 2010 at Ardabil city hospitals. Variables such as patient demographics, GCS and other variables gathered by a questionnaire. Collected data analyzed by descriptive and analytical statistical methods. We used chi-square test for obtain relation between variables and the significant level is under 0.05. Results: mean of age in patients was 35 in range 2-92 years. 86(57%) of patients were female and 64(43%) male. 35(23%) were illiterate, 92(61%) under diploma and 23(16%) have college educations. 45% of patients get information about their illness from own doctor. According to patient ideas, 13% of reception personals do not complete consent form. 65(43.3%) of patients state that the context of consent form is unreadable and longer. Complete each of four part of form for patients were 87% and other persons were 71% and 64%. Totally 40% of completed forms do not sign by witnesses. Conclusion: according to results, some of completed consent forms have low validity and it is necessary to design programs for improvement quality of consent forms. Keywords: Consent form, illness laws, medical records, educational hospital

Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :فیروز امانی
Uncontrolled Keywords:فرم رضایت نامه ، حقوق بیمار ، مدارک پزشکی ، بیمارستان آموزشی
کلیدواژه ها (انگلیسی):Consent form , illness laws , medical records , educational hospital
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:2260
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:04 Feb 1390 12:51
Last Modified:03 Dec 1391 13:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...