title

بررسی تاثير دگزامتازون وريدی در کاهش سرفه ناشی از الفنتانيل در زمان القای بيهوشی

نوروزی, ودود and محمدیان اردی, علی (1389) بررسی تاثير دگزامتازون وريدی در کاهش سرفه ناشی از الفنتانيل در زمان القای بيهوشی. مجله انجمن انستزیولوژی ومراقبتهای ویژه ایران ــ 31 (70). pp. 55-61. شاپا 1027-2704

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text - Published Version
124kB

Official URL: http://www.iranesthesia.org/portal.aspx?tabid=204

Persian Abstract

زمینه و هدف: این مسأله که مخدرهاي صناعی 1 (فنتانیل، آلفنتانیل و ... ) بدون سرکوب قلبی، عروقی و بدون ترشح هیستامین سبب کاهش سریع در پاسخهاي بدن به استرسهاي القاء بیهوشی عمومی میشوند و همچنین بیدردي مؤثري را در برش جراحی ایجاد میکنند، موجب استفادة روزافزون از آنها شده است. سرفۀ واکنشی 2 پس از تزریق این داروها و مطالعات گوناگون گزارش شده است. این سرفه ها عوارض بسیاري در پی داشته اند. براي کاهش این سرفه ها کوششهاي زیادي صورت گرفته است که از جملۀ آنها استفاده از لیدوکایین، افدرین وترزیق مداوم مخدر را میتوان نام برد. این مطالعه با هدف بررسی اثر دگزامتازون در مهار سرفه هاي ناشی از آلفنتانیل به عنوان مخدر صناعی داراي عارضۀ سرفه در مرکز آموزشی درمانی فاطمی اردبیل انجام شده است. مواد و روشها: در این بررسی کارآزمایی بالینی دوسوکور تعداد 80 بیمار کاندید جراحی غیر اورژانس که نیازمند بیهوشی عمومی بودند و براي آنها آلفنتانیل به عنوان پیشداروي مخدر قبل از القاء بیهوشی استفاده میشد انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه 40 نفري قرار گرفتند. در گروه مداخله 5 دقیقه قبل از تزریق آلفنتانیل،. 0/15 میلیگرم/ کیلوگرم دگزامتازون و در گروه کنترل هم حجم و همرنگ آن 2 سیسی نرمال سالین تزریق گردید. سرفه هاي بیماران طی مدت 30 ثانیه پس از تزریق آلفنتانیل شمارش گردید و با هم مقایسه شد. اطلاعات با نرم افزار آماري SPSS (نسخه 15) و تستهاي آماري تی و کاي دو و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردید. سطح کمتر از0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج پژوهش اخیر نشان داد که بین میزان بروز سرفه بعد از مصرف دگزامتازون با گروه کنترل تفاوت معنیداري یافت نشد. همچنین در آنالیز رگرسیون انجام شده، بین بروز سرفه و متغیرهاي جنس، سن و شاخص تودة بدن 3 رابطۀ معنی داري یافت نشد. نتیجه گیري: با توجه به معنی دار نبودن ارتباط بروز سرفه با متغیرهاي طرح، ارتباط مصرف دگزامتازون براي کاهش میزان سرفۀ ناشی از آلفنتانیل در این طرح ثابت نشد. از این تحقیق چنین نتیجه گیري شد که میزان بروز سرفه در سنین پایین بیشتر است.

Title

Effect of intravenous dexamethasone in dimishing alfentanyl-induced-cough

English Abstract

Background & objectives: The use of synthetic opioids (fentanil, alfentanil, …) has been increasing as they can induce anesthesia without histamine release to the stress caused by anesthesia and can cause an effective analgesia at first cut. Reactive cough induced by this group of drugs has been reported in various studies. This cough can cause several adverse effects and many efforts have been made in order to decrease it such as using lidocaine, ephedrine, and continuous infusion of the opioids. Materials and methods: In our study which was performed as a double – blinded clinical trial, 80 patients who required non-emergency surgeries requiting general anesthesia and received alfentanil, were selected. Patients were categorized in ASAI-I and randomly divided into two groups of 40. The intervention group received dexamethasone, 0.15 mg/kg 5 minutes prior to alfentamil injection while the controls received an injection of saline of the same color and volume (2 ml ). The numbers of coughs was counted 30 seconds after alfentanil injection and then were compared. The data were analyzed by SPSS (ver. 15) using T-tests and Chi-square. The p-value was less than 0.05 considered significant. Results: This study showed that there was not meaning difference in incident of cough between dexamethasone groups with control group. In regression analysis there was not meaningful difference in incidence of cough and variable of sex, age and BMI. Conclusions: Regarding insignificance of correlation between incidence of cough and the variables of the study, administering of dexamethasone for decreasing of incidence of alfentanil induced cough was not demonstrated. In this study, incidence of cough was more in younger subject.

Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ودود نوروزی
Additional Information:Indexed in: SID, Magiran
Uncontrolled Keywords:الفنتانیل - سرفه - دگزامتازون
کلیدواژه ها (انگلیسی):cough - dexamethasone - alfentanyl
Subjects:QV pharmacology
WO Surgery
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:2268
Deposited By: Dr Vadood Norouzi
Deposited On:04 Feb 1390 12:47
Last Modified:26 Jan 1400 12:25

Available Versions of this Item

  • بررسی تاثير دگزامتازون وريدی در کاهش سرفه ناشی از الفنتانيل در زمان القای بيهوشی. (deposited 04 Feb 1390 12:47) [Currently Displayed]

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...