title

مقایسه افسردگی و اضطراب زنان سترون شده و غیر سترون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز 1383

ایوان بقاء, ریحانه ، رنجبر کوچکسرایی, فاطمه ، پزشکی, محمد زکریا ، نوری زاده , رقیه (1384) مقایسه افسردگی و اضطراب زنان سترون شده و غیر سترون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز 1383. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
657kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
185kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
417kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://diglib.tbzmed.ac.ir/Defalt_opals.aspx

خلاصه فارسی

مقدمه: یکی از مسائلی که اخیرا توجه اکثر محافل جهانی را به خود معطوف داشته موضوع افزایش سریع جمعیت می باشد. جامعه پزشکی روشهای موثری جهت تنظیم باروری عرضه نموده که یکی از آنها سترون سازی زنان می باشد. تعدادی از زنان که سترون سازی را انتخاب می کنند ممکن است به یک سندرم نوروتیک مبتلا شوند، این سندرم بصورت درد، افسردگی و فقدان میل جنسی تظاهر می نماید. توانایی تولید مثل برای زنان معنای سمبولیک مهمی دارد و با تصویر بدنی و هویت فردی وی در ارتباط است. لذا آثار ناشی از فقدان توانایی باروری باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. مواد و روش مطالعه: مطالعه از نوع توصیفی مقایسه ای است که 150 زن سترون شده طی 10-1 سال اخیر و 150 زن غیر سترون به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد افسردگی و اضطراب زونگ و نیز سوالاتی در مورد مشخصات افراد و سنجش پشیمانی بعد از عمل بود که بوسیله واحد های مورد پژوهش تکمیل و داده ها توسط spss نسخه11 آنالیز شد. نتابج : مقایسه میانگین افسردگی گروههای مورد پژوهش، اختلاف معنی داری رانشان نداد، اما میانگین اضطراب زنان سترون شده بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود(p<0.001 ). بحث و نتیجه گیری : با توجه به یافته های این مطالعه و تفاوتهای شخصیتی و قدرت سازگاری افراد در مواجهه با تغییرات، اهمیت مشاوره قبل از عمل و سیستم پیگیری بعد از عقیمی در جهت ارتقاء سطح سلامت روان زنان روشن تر می شود.

عنوان انگليسي

The comparison of depression and anxiety among sterilized women and nonsterilized group refering to Health Centers of Tabriz 2004

خلاصه انگلیسی

Introduction: One of the issues which have recently drawn the attention the attention of the experts in the international conferences is the issue of overpopulation. The medical society has offered some effective methods to solve this problem that one method is the sterilizing of women. However, some women who choose this method may suffer a neurotic syndrome which is realized in the form of pain, depression and loss of libido. Fertility has an important symbolic meaning for women and is closely related with their body image and self-concept, thus, the symptoms due to unfecundability in women must be seriously investigated. Method & Materials: The study design is descriptive-comparative in which 150 sterilized women during 1-10 years ago and 150 non-sterilized women were selected through random sampling. Data collection was done by using zung’s self rating depression & anxiety scales as well as questions about demographic characteristics and post sterilization regret. Data were collected from the subjects and analyzed by spss/ 11statistics soft ware. Results: The comparison of means for depression in two groups don’t show significantly difference, but the mean of anxiety in the case group including sterilized women was significantly more than the control group (p=0.03). Post sterilization regret rate was 6% which had relation with women, s conflict with their husbands concerning decision making before sterilization (p<0/001). Conclusion: The results of this research as well as personality and adaptability differences in contract with changes revealed that presterilization counseling and Post sterilization follow up system have an important role in women’s psychological health promotion.

نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ریحانه ایوان بقاء
استاد مشاور :فاطمه رنجبر کوچکسرایی
استاد مشاور :محمد زکریا پزشکی
نگارنده :رقیه نوری زاده
کلید واژه ها:افسردگی - اضطراب - پشیمانی بعد از عمل - سترون سازی
کلید واژه ها (انگلیسی):depression - anxiety - regret - sterilization
موضوعات :WQ مامایی
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2311
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :19 اردبهشت 1390 08:04
آخرین تغییر :16 آذر 1391 08:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...