title

بررسی عوامل ایجاد کننده فشار روانی (استرس) در مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

صادقیه اهری, سعید ، نقی زاده باقی, عباس ، سیف نژاد, شهرام (1387) بررسی عوامل ایجاد کننده فشار روانی (استرس) در مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان اردبيل.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ایجاد کننده فشار روانی (استرس) در مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام پذيرفت . براي اين منظور مدیران وکارکنان حوزه های درمانی، بهداشتی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل بعنوان جامعة آماري انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از مدل تصميم گيري كرجسي، مورگان 340 نفر بدست آمد و برای انتخاب حجم نمونه در واحد ها از روش نمونه گیری اختصاص متناسب وبرای انتخاب افراد در داخل واحد ها از روش تصادفی ساده استفاده شد. سپس پرسشنامه اي حاوی 51 سئوال تهيه گرديد که پس از انجام آزمايشي در محدودة 15روز روي 10 نفر اعتباريابي شد . پس از اجراي پرسشنامه، جمعاً 11 پرسشنامه به سبب مخدوش بودن و عدم همكاري و يا ارائه موارد بدون جواب كنار گذاشته شد و بدين ترتيب تعداد پرسشنامه هاي قابل تجزيه و تحليل به 329 مورد تقليل يافت .داده هاي جمع آوري شده در مرحله اول با روشهاي آمار توصيفي بررسي و در مرحله بعد براي تعيين روابط بین متغیرها و نیزتفاوت بين گروهها با استفاده از نرم افزار آماري (SPSS) برحسب مورد از آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسن، T- Test مستقل، و آنالیز واریانس یک طرفه(ANOVA)وآزمون تعقيبي توكي و نيز آزمون آماري دو جمله اي بهره گيري شد. نتايج نشان دادكه از نظر كاركنان ومديران هر سه واحدهاي درماني، بهداشتي و پشتيباني دانشگاه، 5 عامل نقصان نظام پاداش و ارتقاء، ابهام نقش ، رفتارهاي نادرست مديريتي، ساختار نامناسب و نامناسب بودن شرايط محيط كار جزو عوامل استرس زا در هر سه واحد مي باشند. عامل تعارض نقش در دو واحد درماني و بهداشتي مشترك و عامل معني دار نبودن شغل فقط در واحدهاي درماني دانشگاه جزوعوامل استرس زا معرفي شده است.نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سعید صادقیه اهری
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :شهرام سیف نژاد
کلید واژه ها:استرس - مدیران - کارکنان
کلید واژه ها (انگلیسی):stress . staff . manager
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
WM روانپزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :2325
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :07 خرداد 1390 10:15
آخرین تغییر :26 شهریور 1391 12:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد