title

بررسی ارتباط بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریکی کف پا و عملکرد حرکتی اندام تحتانی پسران در حال رشد شهرستان اردبیل

خلجی, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، ازهری, فرهاد (1387) بررسی ارتباط بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریکی کف پا و عملکرد حرکتی اندام تحتانی پسران در حال رشد شهرستان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه پیام نور واحد تهران.

متن کامل از این مجموعه در دسترس نیست.

خلاصه فارسی

این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریکی کف پا و عملکرد حرکتی اندام تحتانی دانش آموزان پسر در حال رشد شهرستان اردبیل در سه مقطع سنی صورت گرفته است. روش انجام تحقیق توصیفی - مقطعی و روش جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه و مشاهده عيني مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان پسررده هاي سني 5تا6 سال، 9 تا 10 سال و 14 تا 15 سال اداره آموزش و پرورش ناحيه يك اردبيل تشكيل داده و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه اي و تصادفي مطبق آزمودني هاي تحقيق انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در رده سنی ۶-۵ سال و ۱۵-۱۴ سال هیچگونه همبستگی بین متغیرهای آنتروپومتریک و عملکرد حرکتی پرش طول و عمودی وجود ندارد و در رده سنی ۱۰-۹ سال متغیرهای پهنای پا، پهنای پاشنه، طول پا، ارتفاع قوس روی پا دارای همبستگی منفی با عملکرد حرکتی پرش جفت و عمودی دارد(p≤0.05) در بررسی پایداری در کلیه سنین بصورت عرضی ارتباط معنی دار بالائی بین متغیرهای آنتروپومتریک و عملکرد حرکتی پرش طول و عمودی وجود داشت.نوع سند :پایان نامه (کارشناسی ارشد )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسن خلجی
استاد مشاور :عباس نقی زاده باقی
نگارنده :فرهاد ازهری
کلید واژه ها:آنتروپومتري، عملكرد حركتي، كف پا، پسران در حال رشد
موضوعات :QT فیزیولوژی
WE سیستم عضلانی اسکلتی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه عمومی
کد شناسایی :2328
ارائه شده توسط : دکتر عباس نقی زاده باقی
ارائه شده در تاریخ :20 فروردین 1391 07:38
آخرین تغییر :21 شهریور 1391 07:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد