title

کمپرس یخ: راهکاری مناسب جهت تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیوتومی در مادران اول زا

کامران پور, سيده بهاره ، ایوان بقاء, ریحانه ، قوجازاده, مرتضی ، فردی آذر, زهرا (1386) کمپرس یخ: راهکاری مناسب جهت تسکین درد پرینه پس از برش اپی زیوتومی در مادران اول زا. در: همایش سراسری زایمان طبیعی, 8-7 اسفند 1386, دانشکده پرستاری و مامایی تبریز تالار علامه طباطبایی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
394kB

خلاصه فارسی

مقدمه: یکی از شایعترین مشکلاتی که شاید سبب ترس مادر از زایمان طبیعی بویژه درمادران اول زا گردد، درد پرینه به دنبال ترمیم اپی زیوتومی است که متاسفانه در همه بیمارستانهای آموزشی در هنگام زایمان مادران اول زا انجام می شود. 94 درصد زنانی که اپی زیوتومی شده اند از درد محل ترمیم شکایت دارند که خود، عوارض نامطلوبی بر خود مراقبتی مادر و نیز ارتباط او با نوزاد می گذارد .این پژوهش با هدف تسکین درد محل اپی زیوتومی در مادران اول زا با استفاده از کمپرس یخ انجام شد. مواد و روش ها: در این کار آزمایی بالینی تصادفی 180 نفر از مادران اول زا با اپی زیوتومی میانی – طرفی انتخاب و به تصادفی به سه گروه درمانی 60 نفره ( دریافت کننده کمپرس یخ، شیاف و قرص استامینوفن ) تقسیم شدند. با شروع درد بعد از اپی زیوتومی، قبل و بعد از مداخله شدت درد با مقیاس عددی 10 نمره ای در هر سه گروه تعیین شد، سپس یک گروه، شیاف 50 میلی گرمی دیکلوفناک ( حداکثر تا 3 دوز تا زمان تسکین درد )، گروه دیگر قرص 325 میلی گرمی استامینوفن ( حداکثر تا 4 دوز تا زمان تسکین درد ) و گروه سوم کیسه یخ ( بسته به نیاز بیمار ) در یافت کردند. داده ها به وسیله روشهای آماری توصیفی و آزمونهای ناپارامتری اندازه گیری مکرر ( فریدمن )، آزمون کروسکال والیس و آزمون ویلکاکسون و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS14/Win مورد تجزی و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که درد پرینه به صورت معنی داری در هر سه گروه کاهش پیدا کرد ولی تاثیر کمپرس یخ بیش از دو روش دیگر بود. نتیجه گیری: ترغیب بیماران و مراقبین بهداشتی در به کارگیری روش های غیر دارویی با انگیزه کاهش عوارض داروها و صرفه جویی در وقت و هزینه و نهایتا تجربه خوشایند از زایمان، نتیجه کلی و مطلوب این تحقیق بود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سيده بهاره کامران پور
کلید واژه ها:درد پرینه - شیاف دیکلوفناک سدیم - قرص استامینوفن - کمپرس یخ - اپی زیوتومی
موضوعات :WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2342
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :26 اردبهشت 1390 09:52
آخرین تغییر :09 اسفند 1391 11:28

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...