title

بررسي ميزان آگاهي و نگرش مادران شهرستان اردبيل در مورد نحوه مصرف صحيح آهن كمكي در شيرخواران

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، شریفی, فرزانه (1381) بررسي ميزان آگاهي و نگرش مادران شهرستان اردبيل در مورد نحوه مصرف صحيح آهن كمكي در شيرخواران. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
535kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : كم خوني ناشي از فقر آهن يكي از مشكلات عمده بهداشت عمومي در دنياست . بر اساس گزارشهاي سازمان جهاني بهداشت ، بيش از 2 ميليارد نفر از مردم دنيا دچار كم خوني هستند در صورتيكه اقدامات لازم جهت پيشگيري و كنترل كم خوني ناشي از فقر آهن صورت نگيرد در نهايت پيامدهاي نامطلوب اجتماعي و اقتصادي را به دنبال خواهد داشت. كار تحقيقي ما در زمينه ميزان آگاهي و شناخت مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان اردبيل ، در مورد نحوه استفاده به موقع و صحيح آهن كمكي در شيرخواران زير 2 سال مي باشد در اين بررسي از بين كل مراكز بهداشتي شهرستان اردبيل ( شامل 14 مركز و 14 پايگاه) از هر مركز 5 مادر كلأ 140 نفر مادر انتخاب شدند و پرسشنامه هاي تهيه شده در اختيارشان قرار گرفت آناليز آماري نتايج بدست آمده از نحوه پاسخ گويي مادران به سوالات بصورت زير است : از نظر ميزان تحصيلات ، سن و مرتبه تولد فرزند ، مادران در رده هاي مختلف قرار داشتند و نحوه پاسخ دهي آنها به سوالات براساس رده هاي مختلف ، متفاوت بود . از نظر ميزان تحصيلات مادران در 4 گروه زير قرار گرفتند: زير ديپلم 74 نفر (9/52%) ، ديپلم 43 نفر (7/30%) فوق ديپلم 14 نفر (10%) و ليسانس و بالاتر 9 نفر (4/6%) ميزان كل پاسخهاي صحيح به سوالات بر اساس رده تحصيلي مادران بصورت زير بود : زير ديپلم 30% ، ديپلم 35% ، فوق ديپلم 36% ، و ليسانس و بالاتر 53% از نظر رده سني مادران تحت مطالعه در سه دسته قرار گرفتند : 19- 16 سال ،15 نفر (6/10%) ، 29-20 سال، 91 نفر (1/65%) ، 38/30 سال، 34 نفر(5/45%)، در صد كل پاسخهاي صحيح براساس رده سني مادران بصورت زير بود : 19-16 سال 35% ، 29-20 سال 34% ، 38-30 سال 32% . روش تحقيق : اين مطالعه بصورت توصيفي و آينده نگر ، جهت بررسي ميزان آگاهي مادران در مورد آهن كمكي انجام شده است . محل مراجعه مراكز بهداشتي درماني شهرستان اردبيل ( شامل 14 مركز بهداشت و 14 پايگاه بهداشتي ) بود وكلأ 140 نفر مادر وارد مطالعه شدند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :فرزانه شریفی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 093
کلیدواژه ها:فقر آهن - كم خوني - مصرف آهن - مادران
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :235
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 10:20
آخرین تغییر :09 دی 1391 11:57

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...