title

بررسي شيوع و علل مرگ و مير بيماران مبتلا به سوختگي در بيمارستان فاطمي شهرستان اردبيل در سال 1379

پورفرزان, ایرج ، اتحاد, غلامحسین ، نوری اردبیلی, زهرا (1381) بررسي شيوع و علل مرگ و مير بيماران مبتلا به سوختگي در بيمارستان فاطمي شهرستان اردبيل در سال 1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
607kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : سوختگي ها وصدمات حرارتي از مخرب ترين و مهلك ترين ضايعات فيزيكي و فيزيولوژيكي مي باشند و جزء مهمترين اورژانسهاي طبي مي باشند و همچنان به عنوان يك علت مهم و عمده مرگ و مير و ناتواني در سرتاسر دنيا محسوب مي شوند . لذا بر آن شديم تا به بررسي شيوع مرگ و مير بيماران مبتلا به سوختگي پرداخته و سپس با بررسي علل مهم و شايع مرگ و مير اين بيماران ، شايعترين و مهمترين عللي را كه باعث مرگ و مير بيماران مبتلا به سوختگي مي شوند ، در منطقه خودمان شناسايي كنيم تا بتوانيم با ارايه يكسري پيشنهادات و توصيه هاي لازم در مورد پيشگيري و درمان سريعتر و صحيح تر اين علل ميزان بروز اين علل و در نتيجه ميزان مرگ ومير ناشي از سوختگي را تاحد امكان كاهش دهيم . تحقيق انجام شده از نوع توصيفي و گذشته نگر مي باشد . جامعه آماري مورد مطالعه ، كليه بيماراني هستند كه در سال 1379 در بيمارستان فاطمي شهر اردبيل به علت سوختگي بستري شده و در اثر صدمات و عوارض ناشي از سوختگي فوت كرده اند . داده ها و اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق ، از بررسي پروندة بيماران دچار سوختگي كه در سال 1379 در بيمارستان فاطمي اردبيل بستري شده و به دليل سوختگي فوت كرده اند حاصل شده است و براساس آنها پرسشنامه ضميمه تكميل گرديده است . روش آماري به كار گرفته شده جهت تجزيه و تحليل داده ها SPSS مي باشد. اطلاعات آماري مهمي كه در اين تحقيق به دست آمده است ، عبارتند از : 1- 30% موارد مرگ ومير ناشي ازسوختگي در جامعه آماري مورد مطالعه در گروه سني 10-2 سال و 33/33% در گروه سني 20-10 سال بوده اند. 2- 70% موارد مرگ و مير ناشي از سوختگي در جامعه آماري مورد مطالعه ، مونث بوده اند . 3- 50% موارد مرگ و مير ناشي از سوختگي در جامعه آماري مورد مطالعه ، سوختگي بيشتر از 75% در سطح کل بدن داشته اند. 4- 33/73% مرگ و مير ناشي از سوختگي در جامعه آماري مورد مطالعه ، به علت آتش سوزي دچار سوختگي شده اند و 67/26% مابقي به علت مايعات داغ دچار سوختگي گرديده اند . 5- 67/46% موارد مرگ و مير ناشي از سوختگي در جامعه آماري مورد مطالعه ، دچار صدمات تنفسي همراه با سوختگي بوده اند. 6- 80 % موارد مرگ و مير ناشي از سوختگي در جامعه آماري مورد مطالعه ، به دليل عفونت و سپسيس فوت كرده اند. 7- 80 % بيماران دچار سوختگي كه در مطالعه انجام شده بررسي شده اند ، دچار عفونت زخم شده بودندنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :ایرج پورفرزان
استاد مشاور :غلامحسین اتحاد
نگارنده :زهرا نوری اردبیلی
کلیدواژه ها:سوختگي - عفونت - مرگ و مير - آتش سوزي
موضوعات :WO جراحی
WR بیماریهای پوست
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :236
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 10:28
آخرین تغییر :09 دی 1391 11:36

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...