title

ارتباط میزان تداوم آی.یو.دی Cu-T380A با برخی مشخصات فردی استفاده کنندگان در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز

جنابی, انسيه ، محمد علیزاده چرندابی, سکینه ، ایوان بقاء, ریحانه (1384) ارتباط میزان تداوم آی.یو.دی Cu-T380A با برخی مشخصات فردی استفاده کنندگان در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز. مجله پژوهش در علوم بهداشتی ــ 5 (1). ص.ص.40-44.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
4MB

خلاصه فارسی

زمینه واهداف : یکی از موارد بسیار حائز اهمیت در استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از بارداری طول مدت استفاده از آنها می باشد. آی. یو. دی. CuT380A روش ضدبارداری بسیار موثر و کم هزینه و طولانی اثری می باشد که 5/12 درصد زنان حائز شرایط مناطق شهری استانآذربایجان شرقی از آن استفاده می کنند. با توجه به متفاوت بودن عوامل موثر در تداوم آی.یو.دی در مناطق مختلف و عدم انجام پژوهشی دراین زمینه در منطقه، در این مطالعه ارتباط میزان تداوم آی. یو. دی با برخی مشخصات فردی در مراکز بهداشتی - درمانی شهر تبریز بررسی شده است. با روش تصادفی تعداد 401 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی که از اول سال 1376 لغایت انتهای سال 1378 کارگذاری IUD Cu-T380A داشتند، انتخاب شدند. جهت تعیین ارتباط برخی از عوامل فردی اجتماعی با تداوم آی. یو. دی از آزمون Long Rank استفاده شد و جهت رسم نمودار از روش کاپلان مایر استفاده شد. بین تداوم استفاده از آی. یو. دی و تعداد فرزندان زنده در زمان کارگذاری، سابقه کارگذاری آی. یو. دی و آموزش درباره افزایش میزان خونریزی بعد از کارگذاری ارتباط معنی دار وجود داشت (0/05>P). با توجه به اینکه آموزشهای قبل و بعد از کار گذاری تاثیر چندانی در میزان تداوم آی. یو. دی نداشته است، پیشنهاد می شود علت آن و کیفیت آموزشهای داده شده مورد بررسی قرار گیرد.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :انسيه جنابی
کلید واژه ها:آموزش - تنظیم خانواده - وسایل پیشگیری داخل رحمی
موضوعات :WQ مامایی
WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2361
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :29 اردبهشت 1390 08:01
آخرین تغییر :24 بهمن 1391 10:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...