title

بررسی میزان درخواست برگشت باروری و تغییرات جنسی زنان سترون شده

نوری زاده , رقیه and ایوان بقاء, ریحانه and رنجبر کوچکسرایی, فاطمه and پزشکی, محمد زکریا and باختری اقدم, فاطمه (1386) بررسی میزان درخواست برگشت باروری و تغییرات جنسی زنان سترون شده. دو ماهنامه دانشور پزشکی ــ 15 (73). pp. 59-64. شاپا 1028-3188

[img]
Preview
Text - Published Version
464kB

Official URL: http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1077&Number...

Persian Abstract

سابقه و هدف: یکی از روشهای موثر جهت تنظیم باروری، سترون سازی زنان است. از جمله اختلالات روانی جنسی زنان سترون شده، پشیمانی بعد از عمل، فقدان میل جنسی، عدم واکنش جنسی و نگرانی جنسیتی است. از آنجا که پشیمانی بعد از عمل و طرح درخواست برگشت باروری با صرف هزینه های گزاف و خطرهای جانی ناشی از بارداری مجدد همراه است و با توجه به یافته های متناقض مطالعات قبلی در ارتباط با تغییرات جنسی بعد از عمل، پژوهش گر بر آن شد تا مطالعه ای با هدف تعیین میزان پشیمانی و تغییرات جنسی زنان سترون شده انجام دهد. مواد و روشها: مطالعه از نوع توصیفی با حجم نمونه 300 زن سترون شده طی 5-1 سال اخیر است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر سه قسمت مشخصات افراد مورد پژوهش، سنجش پشیمانی و تغییرات جنسی بعد از عمل آنان بود. داده ها توسط SPSS نسخه 5/11 آنالیز شد. یافته ها: 7/2 درصد زنان سترون شده، درخواست برگشت باروری به دنبال عمل را طرح نمودند که با کشمکش با همسر به هنگام تصمیم گیری جهت عقیمی، ارتباط آماری معناداری داشت(001/0>p). در پژوهش حاضر بیش از سه چهارم زنان سترون شده، تغییرات جنسی پایداری را به دنبال عمل گزارش نکردند. در موارد ایجاد تغییرات پایدار، میزان وقوع اثرهای منفی، 5-2 برابر بیش تر از تغییرات مثبت بود. نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج پژوهش حاضر و تفاوت های شخصیتی و قدرت سازگاری افراد در مواجهه با تغییرات، متذکر اهمیت مشاوره قبل از عمل و راه اندازی سیستم پیگیری بعد از عمل در جهت ارتقاء سطح سلامت روانی جنسی زنان است.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :رقیه نوری زاده
Uncontrolled Keywords:درخواست برگشت باروری - سترون سازی - تغییرات جنسی
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2380
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:02 Mar 1390 07:53
Last Modified:21 Nov 1391 10:58

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...