title

بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت

درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد and الماسی, علی and صادقی, هادی and شرفی, کیومرث (1389) بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت. در: دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج, 21-19 آبان 1389, ایران - سنندج.

[img]
Preview
Text - Published Version
146kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: فنل یکی از ترکیبات آروماتیک بوده که بدلیل سمیت بالا و حضور آن در پسآب هاي صنایع، بایستی نسبت به حذف آن و جلوگیري از آلودگی آبهاي پذیرنده اقدام نمود. بهترین و کم هزینه ترین روش تصفیه پسآب هاي آلوده به فنل و ترکیبات فنلی، استفاده از روشهاي تصفیه بیولوژیکی است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف فنل و سایر ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه می باشد. مواد و روشها: این مطالعه از نوع تجربی تحلیلی است. براي انجام این تحقیق، برکه تثبیت بی هوازي درمقیاس آزمایشگاهی با ابعاد طراحی 1× 1 × 2/0 متر با استفاده از ورقه فایبرگلاس با ضخامت mm 6 طراحی، ساخته و راه اندازي گردید. زمان ماند هیدرولیکی برکه بی هوازي در این مطالعه5/2 روز و بارهیدرولیکی آن 95 لیتر در روز منظور گردید. بار آلی براي برکه بی هوازي 100 گرم در مترمکعب تامین گردید. این سیستم پس از راه اندازي و بذرپاشی به مدت3 ماه مراقبت شد. پس از3 ماه با اطمینان حاصل کردن از تثبیت اکولوژیکی، نمونه برداري از ورودي و خروجی سیستم شروع شد. سپس پارامترهاي TCOD،SCOD ،TBOD،SBOD ، pHو ORP نمونه ها اندازه گیري گردید. تمامی مراحل نمونه برداري و انجام آزمایشات در این تحقیق مطابق با دستورالعمل هاي کتاب استاندارد متد می باشد. نتایج: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که راندمان حذف پارامترهاي SBOD،TBOD،SCOD،TCOD در خروجی سیستم برکه تثبیت بی هوازي فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه به ترتیب 99/74،% 34/73% ، 75/71% ، 9/68 %بدست آمد. بحث: نتیجه بررسی نشان داد که برکه تثبیت بی هوازي قابلیت حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت با کارایی بالا دارد و با توجه به ویژگی هاي خوب این سیستم نظیر انعطاف پذیري، سهولت اجرا، سادگی بهره برداري، راندمان نسبتأ خوب و ... می توان از این سیستم بجاي سیستم هاي گران و پیچیده اي نظیر لجن فعال و... استفاده کرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عبداله درگاهی
Uncontrolled Keywords:برکه تثبیت بی هوازي ، ترکیبات آلی ، فاضلاب نفت ، کرمانشاه
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:2383
Deposited By: Dr Hadi Sadeghi
Deposited On:05 Apr 1390 08:37
Last Modified:31 Jan 1393 09:56

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...