title

بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت

درگاهی, عبداله ، پیرصاحب, مقداد ، الماسی, علی ، صادقی, هادی ، شرفی, کیومرث (1389) بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت. در: دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج, 21-19 آبان 1389, ایران - سنندج.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
146kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: فنل یکی از ترکیبات آروماتیک بوده که بدلیل سمیت بالا و حضور آن در پسآب هاي صنایع، بایستی نسبت به حذف آن و جلوگیري از آلودگی آبهاي پذیرنده اقدام نمود. بهترین و کم هزینه ترین روش تصفیه پسآب هاي آلوده به فنل و ترکیبات فنلی، استفاده از روشهاي تصفیه بیولوژیکی است. هدف از این تحقیق بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف فنل و سایر ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه می باشد. مواد و روشها: این مطالعه از نوع تجربی تحلیلی است. براي انجام این تحقیق، برکه تثبیت بی هوازي درمقیاس آزمایشگاهی با ابعاد طراحی 1× 1 × 2/0 متر با استفاده از ورقه فایبرگلاس با ضخامت mm 6 طراحی، ساخته و راه اندازي گردید. زمان ماند هیدرولیکی برکه بی هوازي در این مطالعه5/2 روز و بارهیدرولیکی آن 95 لیتر در روز منظور گردید. بار آلی براي برکه بی هوازي 100 گرم در مترمکعب تامین گردید. این سیستم پس از راه اندازي و بذرپاشی به مدت3 ماه مراقبت شد. پس از3 ماه با اطمینان حاصل کردن از تثبیت اکولوژیکی، نمونه برداري از ورودي و خروجی سیستم شروع شد. سپس پارامترهاي TCOD،SCOD ،TBOD،SBOD ، pHو ORP نمونه ها اندازه گیري گردید. تمامی مراحل نمونه برداري و انجام آزمایشات در این تحقیق مطابق با دستورالعمل هاي کتاب استاندارد متد می باشد. نتایج: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که راندمان حذف پارامترهاي SBOD،TBOD،SCOD،TCOD در خروجی سیستم برکه تثبیت بی هوازي فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه به ترتیب 99/74،% 34/73% ، 75/71% ، 9/68 %بدست آمد. بحث: نتیجه بررسی نشان داد که برکه تثبیت بی هوازي قابلیت حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت با کارایی بالا دارد و با توجه به ویژگی هاي خوب این سیستم نظیر انعطاف پذیري، سهولت اجرا، سادگی بهره برداري، راندمان نسبتأ خوب و ... می توان از این سیستم بجاي سیستم هاي گران و پیچیده اي نظیر لجن فعال و... استفاده کرد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :عبداله درگاهی
کلید واژه ها:برکه تثبیت بی هوازي ، ترکیبات آلی ، فاضلاب نفت ، کرمانشاه
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :2383
ارائه شده توسط : آقای هادی صادقی
ارائه شده در تاریخ :05 تیر 1390 08:37
آخرین تغییر :31 فروردین 1393 09:56

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...