title

بررسی میزان تداوم و دلایل عدم تداوم استفاده از آی.یو.دی Cu- T380A در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز،1382

محمد علیزاده چرندابی, سکینه and ایوان بقاء, ریحانه and جنابی, انسيه (1382) بررسی میزان تداوم و دلایل عدم تداوم استفاده از آی.یو.دی Cu- T380A در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز،1382. [ research project ]

[img] PDF - Other
محدود به Repository staff only

345kB
[img]
Preview
PDF - Published Version
735kB
[img]
Preview
PDF - Published Version
621kB

Persian Abstract

زمینه واهداف : یکی از موارد بسیار حائز اهمیت در استفاده از روشهای مختلف پیشگیری از بارداری طول تداوم استفاده از آنها می باشد. آی. یو. دی. CuT380A روش ضدبارداری بسیار موثر و کم هزینه و طولانی اثری می باشد که 125 زنان حائز شرایط مناطق شهری استانآذربایجان شرقی از آن استفاده می کنند. با توجه به متفاوت بودن میزان تداوم و دلایل عدم تداوم این روش در مناطق مختلف و عدم انجام پژوهشی دراین زمینه در منطقه، در این مطالعه میزان تداوم و دلایل عدم تداوم استفاده از آی. یو. دیCUT380A در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز بررسی شده است. روش بررسی: با روش تصادفی تعداد 401 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی که از اول سال 1378 لغایت انتهای سال 1378 کارگذاری IUD CUT380A داشتند، انتخاب شدند. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها علاوه بر بررسی پرونده های بهداشتی با خود افراد انتخاب شده نیز در طی بهار سال 1382 مصاحبه تلفنی به عمل آمد. جهت تعیین میزان تداوم آی. یو. دی در زمانهای مختلف پس از کارگذاری از روش کاپلان مایر استفاده شد. یافته ها: میزان تداوم 1 و 6 ماهه،1 ،2 ،3 ،4، 5 و 6 ساله به ترتیب 3/98 درصد،3/89 درصد،3/79 درصد، 3/68درصد، 3/58 درصد، 6/49 درصد،9/43 درصد و 36 درصد بود.شایعترین دلایل عدم تداوم درد و خونریزی 47 درصد و خروج خودبه خود 6/18درصد بودند، درکل 3 مورد حاملگی همراه با آی. یو. دی رخ داده بود که یک مورد آن مربوط به سال اول بود.بین تداوم استفاده از آی. یو. دی و تعداد فرزندان زنده در زمان کارگذاری، سابقه کارگذاری آی. یو. دی و آموزش درباره افزایش خونریزی بعد از کارگذاری ارتباط معنیدار وجود داشت. نتیجه گیری : با توجه به پایین بودن میزان تداوم و دلایل عدم تداوم مشخص شده در این پژوهش، به نظر می رسد که بایستی مددجویان با روش مشاوره و پیگیری بهدرستی راهنمایی گردند، چرا که این امر منجر به رضایت بیشترو بهبود میزان تداوم آی. یو. دی CuT380A می شود. در ضمن لازم است انواع دیگر آی. یو. دی که عارضهافزایش میزان خونریزی با آنها کمتر می باشد مثل نوع Progestasert در اختیار کلیه مراکز بهداشتی قرار گیرد

Title

Continuation rate and reasons of discontinuation IUD Cu-T380A in Tabriz health centers

English Abstract

Background and Objectives: There are various variables Such as the duration and the client consistency in using a special contraceptive method as well as some individual determinations, which play an important role in optimal using of different contraceptive method. IUD Cu-T380A is a safe and effective method used by 12.5% urban women in East Azarbaijan. The continuation rates of IUD Cu-T380A as well as its discontinuation reasons were evaluated, in this study. Material and method: This study was a cohort study with a sample population (401 Women), and sampling method is quota randomization. All these women were using IUD (Cu-T380A) method as a single contraceptive method. Data collection process was started from March 21st 1997 until March 20th 1999. Data gathering tool was questionnaire. Statically analysis methods were carried out through mean, standard deviations, chi-square, Fisher’s exact test and Kaplan-meier in SPSS soft ware. Results: Continuing of IUD Cu-T380A by women at the end of 1 month, 6 month, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years and 6 years was 98.3%, 89.3%, 79.3%, 68.3%, 58.3%, 49.6%, 43.9% and 36% respectively. The most common reasons for discontinuation were bleeding (44.2%) and expulsion (18.6%). Overall 3 pregnancies were reported after insertion, that one of them was related to first year after it. There was a significant correlation between continuation and variables such as precedence of IUD insertion, the number of alive children and the ages of the women, training about probably of bleeding increasing with IUD after insertion (p<0.05). Conclusion: The results of this study could help health authorities and care givers in terms of counseling of women desiring IUD insertion and they follow up then. This factor could result in more satisfaction use and improved continuation rate of IUD. In addition, it will be better than other kind IUD (such as progestasert) was provided in health centers in other to decrease bleeding rate in

Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :سکینه محمد علیزاده چرندابی
همکار طرح :ریحانه ایوان بقاء
تاریخ اتمام :12 February 1382
Additional Information:این طرح حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی تبریز می باشد.
Uncontrolled Keywords:میزان تداوم - دلایل عدم تداوم - آی.یو.دیCu-T380A
کلیدواژه ها (انگلیسی):Continuation rate - discontinuation reasons - IUD Cu-T380A
Subjects:WQ Obstetrics
WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2389
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:07 Mar 1390 08:53
Last Modified:15 Jun 1391 13:40

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...