title

شیوع گاردنرلا واژینالیس و نایسریا گونوره آ و عوامل خطرساز و یافته های بالینی آنها در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی تبریز 1383

ایوان بقاء, ریحانه and سروش برحقی, محمد حسین and باباپور, جلیل and فتحی, سپیده (1384) شیوع گاردنرلا واژینالیس و نایسریا گونوره آ و عوامل خطرساز و یافته های بالینی آنها در زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی تبریز 1383. [ research project ]

[img] PDF - Other
محدود به Repository staff only

342kB
[img]
Preview
PDF - Published Version
599kB
[img]
Preview
PDF - Published Version
962kB

Official URL: http://www.tbzmed.ac.ir/Research

Persian Abstract

مقدمه: واژينيت يكي از عفونت هاي شايع در زنان مي باشد و واژينوز باكتريال شايعترين نوع واژينيت در سنين باروري است. زايمان زودرس، ناباروري لوله اي، بيماري التهابي لگن و آندومتريت هاي بعد از اعمال جراحي، پارگي زودرس پرده های جنينی، عفونت محل زخم پس از سزارين در زنان داراي واژينوز شايع تر مي باشد. شيوع واقعي عفونت هاي منتقله از راه جنسي مشخص نيست. گونوره در زنان شايع تر و غالبا بدون علامت مي باشد. گسترش بيشتر بيماري در كشورهاي در حال توسعه و پيدايش روزافزون مقاومت آنتي بيوتيكي بر اهميت آن افزوده است. روش كار: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، هزار نفر از زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي ـ درماني تبريز به طور تصادفي انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوري‌ داده ها، پرسشنامه اي شامل دو بخش بود. بخش اول مربوط به مشخصات فردي-اجتماعي و باروري افراد، نشانه هاي فعلي، قبلي و سابقه درمان نشانه ها، سوالات بهداشت فردي و مقاربت بود. بخش دوم شامل مشاهدات پژوهشگر هنگام نمونه گيري و نتايج بررسي هاي آزمايشگاهي و كشت بود. سه نمونه از ترشحات واژن و سرويكس با سوآب استريل برداشته شد و جهت انجام تست ويف، مشاهده مستقيم زير ميكروسكپ، رنگ آميزي گرم و كشت در محيط هاي انتخابي استفاده گرديد. معيار Amsel براي تشخيص ابتلا به واژينوز باكتريال و كشت براي تشخيص ابتلا به گونوره مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي (نسبتها، درصدها و جداول توزيع فراواني) بوسيلة نرم‌افزار آماري (SPSS(11.5 با آزمون هاي مجذور كاي، تست دقيق فيشر، t مستقل و رگرسيون لوجستيك تجزيه و تحليل شد. يافته ها: در اين مطالعه شيوع واژينوز باكتريال ناشي از گاردنرلاواژيناليس، 2/9% و گونوره، 0% بدست آمد. ابتلا به واژينوز باكتريال با مشخصات فردي-اجتماعي رابطه نداشت ولي تعداد زايمان، تعداد زايمان طبيعي، تعداد سقط (منفي)، استفاده از IUD، نحوه رعايت بهداشت فردي و بهداشت مقاربت و مدت مصرف آنتي بيوتيك (منفي) جزو عوامل خطر ابتلا به واژينوز باكتريال بودند. بر اساس يافته هاي باليني، سوزش هنگام نزديكي (منفي)، رنگ، بو، ظاهر و pH ترشحات واژن، نتيجه كشت گاردنرلاواژيناليس، وجود كلوسل و نتيجه تست ويف با ابتلا به واژينوز باكتريال رابطه معني دار آماري داشت. بحث و نتيجه‌گيري: بر اساس يافته هاي تحقيق، تشخيص و در مان واژينوز باكتريال با توجه صرف به نشانه ها روش صحيحي نيست بنابر اين انجام آزمايشات تشخيصي به همراه مشاهده و معاينه افراد بويژه قبل از جاگذاري IUD پيشنهاد مي شود. از آنجاييكه مورد مثبتي از كشت نيسرياگونوره مشاهده نشد، تكرار بررسي با تعداد نمونه بيشتر در مراكز درماني عمومي و خصوصي پيشنهاد مي شود.

Title

Prevalence of Gardnerella vaginalis and Nisseria Gonorrhea and their risk factors and clinical findings in women covered by Tabriz health centers.

English Abstract

Introduction: Vaginitis is one of the common infections among women. Bacterial vaginosis is the most common type of vaginitis during reproduction years. Preterm labor, tubal infertility, pelvic inflammatory disease, and post operative endometritis, premature rupture of membranes, wound infection, are more prevalent among women with vaginosis, but real prevalence of sexually transmitted diseases is not clear. Nisseria Gonorrhea which is more common among females is often asymptomatic. Distribution of disease in developing countries and also increasing resistance to antibiotic agents, have increased its importance. Materials and Methods: In this descriptive analytic study, one thousand of women covered by Tabriz health centers were selected randomly. Tool of study was a questionnaire consisted of two parts: The first section was related to demographic and fertility characteristics, current and previous symptoms, previous history of treatment of symptoms as well questions about individual and sexual hygiene. The second section was related to researcher’s observations during sampling and obtaining of culture and laboratory tests. Three samples were obtained from vaginal and cervical secretion using a sterile swab, which were used for Whiff test, microscopic observation of wet smear, gram staining and culture on selected media. Amsel’s diagnostic criteria were used for bacterial vaginosis and culturing was used for Gonorrhea. Data were analyzed by inferential statistic (proportions, percents, and frequency distribution tables), c2, fisher exact test, independent t- test and logistic regression by SPSS (11.5) soft ware. Results: In this study prevalence of bacterial vaginosis caused by Gardnerella vaginalis, was 9.2% and of Gonorrhea was 0%. We found no meaningful statistical relationship between Bacterial vaginosis and demographic characteristics, but number of delivery, vaginal delivery and abortion (reverse), IUD utilization; individual and sexual hygiene and duration of antibiotic use (reverse) were considered as bacterial vaginosis risk factors. According to clinical findings there was significant relation between burning during coitus (reverse), color, odor, appearance and PH of vaginal discharge, and bacterial vaginosis. Moreover, there was significant relation between Gardnerella vaginalis culture, clue cells existing and Whiff test with Bacterial vaginosis. Conclusion: According to findings of study, diagnosis and treatment of bacterial vaginosis only based on symptoms could not be appropriate. Thus it is recommended that laboratory testing should be performed with observation and examination, especially before insertion of IUD. As there was no positive culture of Gonorrhea, it is offered to study same research in this field with more samples at privet and public health centers.

Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :ریحانه ایوان بقاء
همکار طرح :محمد حسین سروش برحقی
تاریخ اتمام :19 May 1384
Additional Information:این طرح حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی تبریز می باشد.
Uncontrolled Keywords:شيوع - واژينوز باكتريال - گاردنرلاواژيناليس - نيسريا گونوره - واژينيت
کلیدواژه ها (انگلیسی):Prevalence - Bacterial vaginosis - Gardnerella vaginalis - Nisseria Gonorrhea - Vaginitis
Subjects:WP Gynecology
WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2391
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:07 Mar 1390 08:51
Last Modified:15 Jun 1391 13:38

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...